formy współdziałania jednostek zamorządu - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
formy współdziałania jednostek zamorządu - omówienie - strona 1 formy współdziałania jednostek zamorządu - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Współdziałanie krajowe
- jest gwarantowane przez Konstytucję, Europejską kartę samorządu terytorialnego, ustawy samorządowe
-główną formą współdziałania jest zrzeszanie się w celu wykonywania zadań
-współdziałanie jest prawem, ma zawsze charakter dobrowolny- swoboda podjęcia współdziałania, zakończenia, wyboru formy
Zrzeszanie się: Związki - międzygminny
-międzypowiatowy
Związek jest odrębnym podmiotem posiadającym osobowość prawną. Tworzone są w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych.
Wykonuje zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Środki finansowe pochodzą od jednostek tworzących taki związek.
Związek międzygminny wykonuje zadania zlecone przez administrację rządową.
Tryb tworzenia związku:
- uchwały organów stanowiących zainteresowanych o utworzeniu związku
-opracowanie i przyjęcie statutu związku
-zarejestrowanie związku w rejestrze prowadzonym przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej
-ogłoszenie statutu związku w woj. dzienniku urzędowym- skutkuje nabyciem osobowości prawnej
Struktura związku:
-zgromadzenie związku- organ stanowiący i kontrolny, w skład wchodzi: gmina- w/b/p, zastępca; powiat: 2 członków (???); uchwały podejmowane są bezwzględną większością statutowej liczby członków
-zarząd- organ wykonawczy; powoływany/odwoływany przez zgromadzenie spośród członków, 1/3 może być spoza członków
Przykłady związków: metropolitalny związek komunikacji miejskiej
Stowarzyszenia
- mogą tworzyć co najmniej 3 jedn.sam.teryt.
-odrębny podmiot prawny, posiada osobowość prawną
-ma zastosowanie ustawa prawo o stowarzyszeniach
-w gminie wspieranie idei samorządu terytorialnego i ochrona wspólnych interesów
-przykłady stowarzyszeń: związek miast polskich, związek województw RP, związek gmin Jurajskich
Inne formy współdziałania:
- porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych
-wzajemne udzielanie pomocy
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz