Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1526
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego - omówienie  - strona 1 Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego - omówienie  - strona 2 Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego Jednostka samorządu terytorialnego :
gmina - ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
powiat - ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym województwo - ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (plus posiłkowo ustawa o administracji rządowej w województwie) Na mocy powszechnie obowiązującego prawa jednostki samorządu mają zadania :
własne - określone są ustawowo, służą zaspokojeniu interesów zbiorowych, mają charakter obowiązkowy zlecone - przez organy administracji rządowej w dziedzinach nie objętych zadaniami własnymi Zadania o charakterze użyteczności publicznej
cel - bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych
działalność ta dotyczy sfery infrastruktury technicznej
charakteryzują się:
usługowym charakterem jednoczesnością produkcji, dostawy i konsumpcji brakiem możliwości magazynowania większości świadczeń znacznym zróżnicowaniem zapotrzebowania w poszczególnych okresach roku i porach dnia koniecznością ciągłego dostarczania świadczeń wysoką kapitałochłonnością (stosunek wartości środków trwałych zużytych w produkcji do wartości produkcji uzyskanej za ich pomocą)
niepodzielnością techniczną
stosunkowo wolnym tempem rozwoju postępu technicznego monopolem naturalnym
Gospodarka komunalna - działalność polegająca na wykonywaniu przez gminę zadań własnych określonych w ustawie o samorządzie gminnym
cel - zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, w szczególności zadań o charakterze użyteczności publicznej podstawa prawna - ustawa z dnia 20 grudnia 1996 o gospodarce komunalnej Związek międzygminny - organizacja powołana w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych podstawa prawna - ustawa o samorządzie gminnym plus rozporządzenia (np.: dotyczące sposobu prowadzenia rejestru itd.) związek międzygminny ma osobowość prawną podlegają wpisowi do rejestru związków międzygminnych rejestr ten prowadzi minister właściwy do spraw administracji publicznej (MSWiA)
związek międzygminny może być tworzony mocą ustawy lub mocą uchwał gmin
uchwały te podlegają zatwierdzeniu przez wojewodę
wojewoda zatwierdza także statut związku związek wykonuje zadania w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność


(…)

… są przez wszystkie gminy tworzące porozumienie nie jest to tożsame ze związkiem międzygminnym ani stowarzyszeniem gmin Zakład budżetowy - jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych będąca częścią państwowej sfery budżetowej, która odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania i pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych.
Nie posiada osobowości prawnej - korzysta z osobowości prawnej jednostki…
… budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które: odpłatnie wykonują wyodrębnione zadania; pokrywają koszty swojej działalności z przychodów własnych.
Komunalny zakład budżetowy jw.
tworzony mocą uchwały organu stanowiącego j.s.t mogą być gminne, powiatowe i wojewódzkie nie może w swojej działalności wykraczać poza sferę użyteczności publicznej Jednostka budżetowa - jest to jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych, która wszystkie swoje wydatki pokrywa bezpośrednio z budżetu, natomiast wszystkie dochody takiej jednostki odprowadzane są odpowiednio, albo na rachunek budżetu państwa, albo na rachunek jednostki samorządu terytorialnego (rozliczenie brutto - pełnymi kwotami). jednostkami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych…
… zakładu.
Zakład budżetowy może otrzymywać:
dotacje przedmiotowe, dotacje podmiotowe, dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji nowo tworzony zakład może otrzymać jednorazowe dotacje z budżetu na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe (Aktywa obrotowe zmieniają swoją postać w przedsiębiorstwie - przynosząc zysk) Dotacje dla zakładu budżetowego nie mogą przekroczyć 50% kosztów jego działalności…
… spółek zajmujących się czynnościami bankowymi, ubezpieczeniowymi, doradczymi, promocyjnymi, edukacyjnymi itp. na rzecz rozwoju gminy
poza sferą użyteczności województwo może tworzyć spółki handlowe Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego oznacza działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej podejmowaną i wykonywaną w celu realizacji zadań własnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz