Budżet gminy - pojęcia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2317
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budżet gminy - pojęcia - strona 1 Budżet gminy - pojęcia - strona 2 Budżet gminy - pojęcia - strona 3

Fragment notatki:


Budżet gminy
Budżet jednostki samorządu terytorialnego - podstawowe pojęcia. Budżet gminy jest rocznym planem finansowym dochodów i wydatków oraz przychodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego, przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych itp. Jest uchwalany w formie uchwały budżetowej. Konstrukcja treści budżetu jest wyznaczona przez zespół zasad budżetowych, wśród których najważniejsze znaczenie mają zasady : jedności , jawności, uprzedniości, równowagi , szczegółowości.
Zasada jedności - polega na tym, iż jednostka samorządu terytorialnego samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu, który jest ujęty w jednym akcie prawnym
Zasada jawności - gospodarka finansowa jednostki samorządu terytorialnego jest jawna, na zarząd nałożony jest obowiązek informowania mieszkańców o założeniach projektu budżetu , kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz źródłach gromadzenia zasobów pieniężnych i sposobie ich wykorzystania.
Za sada uprzedniości - jednostka samorządowa ma obowiązek uchwalić budżet do końca roku budżetowego poprzedzającego rok budżetowy . Zasada ta nie ma charakteru bezwzględnie obowiązującego, gdyż zgodnie z art. 122 ustawy o finansach publicznych ( Dz.U. z 1998 r. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.), uchwałę budżetową organ stanowiący uchwala przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - nie później niż do 31 marca roku budżetowego.
Zasada równowagi budżetowej - jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek podjęcia wszelkich czynności, które mają na celu doprowadzenie do zachowania równowagi budżetowej w każdym stadium prowadzenia gospodarki budżetowej. W budżecie samorządu wydatki nie mogą przekroczyć dochodów.
Zasada szczegółowości - budżet musi być uchwalony i sporządzony ze szczególnym
podziałem dochodów i wydatków budżetowych.
Budżet zawiera m.in. : • plany przychodów i wydatków,
• wydatki budżetu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej,
• prognozowane dochody według ważniejszych źródeł i działów i klasyfikacji budżetowej,
• źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetu,
• wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi,
• upoważnienia zarządu do zaciągania długu oraz spłat zobowiązań,
• zakres i kwoty dotacji przedmiotowych,
Dochodami jednostki samorządowej nazywamy środki publiczne przekazywane bezpowrotnie przez jednostki samorządu terytorialnego od podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, jak również środki otrzymywane z budżetu państwa- subwencje i dotacje na realizację określonych celów związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb mieszkańców. Z punktu widzenia samodzielności dochody jednostek samorządowych możemy podzielić na własne, przyznawane ustawowo na czas nieokreślony i obce które nie mają stałego charakteru i nie pochodzą z własnej działalności jednostki.


(…)

… lokalnych ( Dz. U. z 1991 r. Nr 9 poz. 31 z późn. zm. ),
rolny ( pobierany na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 1993 r Nr 94 poz. 431 z późn. zm. ),
leśny ( pobierany na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( Dz. U. Nr 101 poz. 444 z późn. zm. ),
od spadków i darowizn,
od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej,
wpływy z opłat:
skarbowej,
eksploatacyjnej ( w części określonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze ( Dz. U. z 1994 r. Nr 27 poz. 96 z późn. zm. ),
lokalnych ( pobieranych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 1991 r. Nr 9 poz. 31 z późn. zm. ),
lokalnych ( pobieranych na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r…
… budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych gminy,
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami,
odsetki od środków finansowych gminy, gromadzonych na rachunkach bankowych,
dochody z majątku gminy.
Dochodami fakultatywnymi gmin są m.in.:
dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych, oraz zadań realizowanych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz