Formy współdziałania JST-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formy współdziałania JST-opracowanie - strona 1 Formy współdziałania JST-opracowanie - strona 2 Formy współdziałania JST-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Formy współdziałania JST Gdy celem jest wykonywanie zadań, może ono przybrać formę: Zawiązków międzygminnych i powiatowych
Stowarzyszeń
Porozumień
Jest dobrowolne
W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne. W ramach tych związków gminy wykonują zadania własne oraz zlecone
Powiaty mogą je tworzy również w celu wydawania decyzji administracyjnych
Uchwały o utworzeniu związku podejmują rady zainteresowanych gmin (powiatów)
Gmina informuje wojewodę o zamiarze przystąpienia do związku.
Poprzedzone negocjacjami określającymi zakres i sposobów działania związku międzykomunalnego
Posiada osobowość prawną po zarejestrowaniu, z dniem ogłoszenia statutu
Rejestr prowadzi minister ds. administracji publicznej
Możliwość rozszerzenia terytorialnego zakresu działania związku komunalnego na obszar gmin sąsiednich z gminami tworzącymi związek bez konieczności przystępowania tych gmin do związku
Wykorzystuje się tu porozumienie administracyjne Statut związku powinien określać: nazwę i siedzibę związku,
uczestników i czas trwania związku,
zadania związku,
organy związku, ich strukturę, zakres i tryb działania,
zasady korzystania z obiektów i urządzeń związku,
zasady udziału w kosztach wspólnej działalności, zyskach i pokrywania strat związku,
zasady przystępowania i występowania członków oraz zasady rozliczeń majątkowych,
zasady likwidacji związku,
inne zasady określające współdziałanie.
Gminy/powiaty tworzące związek międzygminny zgłaszają jego utworzenie do organu prowadzącego rejestr za pośrednictwem wojewody właściwego ze względu na siedzibę związku
  Do zgłoszenia dołącza się: uchwały rad gmin o utworzeniu związku,
uchwały rad gmin o przyjęciu statutu,
statut związku,
informację właściwego wojewody o zgodności z prawem uchwał
odpisy protokołów posiedzeń rad gmin, w części dotyczącej trybu podejmowania uchwał
O rejestracji związku organ prowadzący rejestr zawiadamia na piśmie rady gmin uczestniczące w związku, wojewodę oraz właściwą miejscowo regionalną izbę obrachunkową.
Wojewoda, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, zarządza ogłoszenie statutu związku w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Dzień wydania wojewódzkiego dziennika urzędowego jest dniem ogłoszenia statutu.
Odmowa dokonania wpisu - decyzja Decyzja odmowna - można zwrócić się o ponowne rozpatrzenie Na ponowną odmowę ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz