Formy współdziałania jednostek samorządu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 889
Wyświetleń: 3052
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formy współdziałania jednostek samorządu - strona 1 Formy współdziałania jednostek samorządu - strona 2

Fragment notatki:

Formy współdziałania jednostek samorządu Samorząd może podejmować współdziałanie z innymi podmiotami. W formach prawa publicznego współdziałanie może polegać na tworzeniu związków i porozumień komunalnych jak i stowarzyszeń. Ustawa o samorządzie gminnym reguluje przepisy o związkach i porozumieniach międzygminnych oraz o stowarzyszeniach. Związki i porozumienia międzygminne oraz stowarzyszenia gmin W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne. Rady zainteresowanych gmin podejmują uchwały o utworzeniu związku. Utworzenie związku wymaga przyjęcia przez rady jego statutu. Związek nabywa osobowość prawną po zarejestrowaniu. Związek wykonuje zadania w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Organem stanowiącym i kontrolnym związku jest zgromadzenie związku zaś organem wykonawczym zarząd związku. W skład zgromadzenia wchodzą wójtowie gmin. Zarząd jest powoływany przez zgromadzenie. Gminy mogą zawierać także porozumienia w sprawie powierzenia jednej z nich określonych zadań. Gmina przejmuje prawa i obowiązki pozostałych gmin, związane z powierzonymi jej zadaniami. Gminy powierzające wykonanie zadania mają obowiązek udziału w kosztach realizacji zadania. Porozumienia przypomina umowę między przynajmniej dwiema gminami.
Związki, stowarzyszenia, porozumienia powiatów Podobnie jak gminy powiaty mogą tworzyć związki, stowarzyszenia, zawierać porozumienia. Związki tworzy się w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych. O utworzeniu i przystąpieniu do związki decydują rady. Związki powiatów obowiązują na tych samych zasadach co związki gmin. W skład zgromadzenia związki wchodzi po 2 reprezentantów powiatów. Uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów. Zarząd powoływany i odwoływany jest przez zgromadzenie. Powiaty mogą także zawierać porozumienia oraz tworzyć stowarzyszenia nie tylko z innymi powiatami, ale również z gminami i województwami.
Mienie komunalne Mienie komunalna należy rozumieć jako mienie gminy, powiatu i województwa. Mieniem gminy jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy, ich związków oraz gminnych osób prawnych. Podmioty mienia gminnego samodzielnie decydują o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych gminnych osób prawnych a one nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania gminy. Mieniem powiatu jest własność oraz inne prawa majątkowe nabyte przez powiat i powiatowe osoby prawne. Mieniem województwa jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez województwo i wojewódzkie osoby prawne. Wojewódzkie osoby prawne samodzielnie decydują o sposobie wykonywania należących do nich praw majątkowych z wyjątkiem - gdy chodzi o bezpłatne rozporządzenie mieniem nieruchomości służącej do powszechnego użytku lub przedmiotów posiadających szczególną wartość naukową, historyczną, kulturalną. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz