Samorząd Terytorialny

note /search

Wydatki JST

 • Uniwersytet Gdański
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 1141
Wyświetleń: 2835

Wydatki JST - przekazywanie środków publicznych przez gminy, p i w. na realizację ich zadań , a więc na zaspokajanie potrzeb zbiorowych społecznych lokalnych i regionalnych z zakresu użyteczności publicznej. JST realizują zadania publiczne z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacji opieki wychow...

Europejska karta samorządu lokalnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 511
Wyświetleń: 2898

Europejska Karta Samorządu Lokalnego Koncepcja samorządu terytorialnego - jest to, prawo i zdolność społeczności lokalnych, w granicach określonych prawem, do zarządzania częścią spraw publicznych na ich własną odpowiedzialność i w interesie mieszkańców. Prawo realizują rady lub zgromadzenia wybran...

Przepisy prawa dotyczące samorządu terytorialnego w Konstytucji RP VII...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1407

Przepisy prawa dotyczące samorządu terytorialnego w Konstytucji RP VII (art. 163-172) Art. 163. Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych. Art. 164. Podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest gmina. Wyk...

Rys historyczny organizacji władz terytorialnych w Polsce

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1400

Rys historyczny organizacji władz terytorialnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem władz lokalnych w okresie międzywojennym i okresie PRL. 1921r - Konstytucja marcowa, powstały gminy, powiaty i województwa, samorząd był słaby eko...

Samorząd gminny w świetle Ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 ...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1379

Samorząd gminny w świetle Ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o gminie, należy przez to rozumieć wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium. Art. 2. 1 ...

Prawo samorządu terytorialnego - gmina

 • Uniwersytet Łódzki
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 679
Wyświetleń: 2842

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Samorząd terytorialny: - towarzyszy ludzkości od zawsze - w ujęciu personalnym każdy rządzi sobą (bez ogr. wolności) - jest to forma połączenie w grupę w jakimś celu, aby zarządzać Administracja w sferze lokalnej: - zbiór ludzi na danym ter...

Samorząd terytorialny - opracowanie

 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 2492
Wyświetleń: 5838

                      Samorząd Terytorialny Samorząd Tery Samorząd Ter Samorząd Te           Opracowanie  Dariusz Korpetta  na podstawie:        Hubert Izdebski: „Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności”. Wydawnictwo Prawnicze  LexisNexis. Warszawa, 2001.        Zygmunt Niewiadomski ...

Gmina - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1848

Gmina Na podstawie ustawy o samorządzie  gminnym z 8 marca 1990 r.  (Dz. U. 1990 nr 16 poz. 95) Zajęcia 28 lutego 2012 r. Transformacja administracji samorządowej – początek lat 90. XX w  1989 r. – początek przebudowy  administracji  marzec 1990 r. – przywrócenie ustroju  samorządowego w gminac...

Samorząd Gminy - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1806

Samorząd gminny - kontynuacja Drugie spotkanie, 6 marca 2012 r. Prezentacja studencka BEZPOŚREDNI WYBÓR  WÓJTA, BURMISTRZA  I PREZYDENTA MIASTA Bezpośredni wybór wójta, burmistrza,  prezydenta miasta Pierwszy akt prawny - Ustawa z 20 czerwca 2002 r.  o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i pre...

Samorząd powiatowy - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Samorząd Terytorialny
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1890

Samorząd powiatowy  Na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym Powiat Jako jednostka zasadniczego podziału  terytorialnego obejmuje obszary  graniczących ze sobą gmin albo  obszar miasta na prawach powiatu Powiaty tworzy, łączy, dzieli, znosi  Rada Ministrów w drodze  ...