Wydatki JST

Nasza ocena:

5
Pobrań: 819
Wyświetleń: 2191
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wydatki JST - strona 1 Wydatki JST - strona 2 Wydatki JST - strona 3

Fragment notatki:

Wydatki JST - przekazywanie środków publicznych przez gminy, p i w. na realizację ich zadań , a więc na zaspokajanie potrzeb zbiorowych społecznych lokalnych i regionalnych z zakresu użyteczności publicznej.
JST realizują zadania publiczne z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacji opieki wychowawczej, transportu i łączności pomocy społecznej, administracji publicznej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, gosp. Mieszkaniowej, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i porządku wewnętrznego
Decydujący wpływ na poziom i strukturę wydatków JST:
Ustrój społeczno-polityczny kraju w tym procesy decentralizacji i centralizacji władzy publicznej
Podział zadań pomiędzy władze centralne a władze samorządowe
Realizowana polityka społeczna, gospodarcza i administracyjna, wynikająca z przemian społeczno-gospodarczych, cywilizacyjnych, powstania nowych potrzeb publicznych i konieczności rozwiązywania nowych problemów
Lokalna i regionalna polityka gospodarcza i polityka socjalna zależna od układu sił politycznych w organie stanowiącym JST
Potrzeby społeczne
Istota zasady subsydiarności:
Podział zadań pomiędzy państwo a samorząd terytorialny wynika z regulacji prawnych Zadania publiczne należy powierzyć wspólnocie terytorialnej niższego szczebla, której jednostki organizacyjne i inne podmioty posiadające osobowość prawną (np. spółki) powinny wykonywać zadania w sposób racjonalny (efektywnie i skutecznie) Zbliżenie świadczenia usług publicznych di bezpośrednio zainteresowanych (mieszkańców) z czym wiąże się również wzmocnienie odpowiedzialności politycznej danej wspólnoty terytorialnej za prowadzoną działalność Wyznacznikiem dziadzin działalności władz samorządowych i centralnych powinny być: (taka ciekawostka, nie trzeba umieć)
Terytorialny zasięg usług publicznych (charakter zadań)
Korzyści z produkcji dóbr i świadczenia usług publicznych Koszty świadczenia usług publicznych
Adekwatność środków finansowych na realizację zadań Odpowiedni zakres kompetencji władczych
Efektywny mechanizm kontroli realizacji zadań
Stan świadomości i kultury politycznej ludności
Tradycja i doświadczenia historyczne
Możliwości: kadrowe, techniczne, technologiczne
Rozwój gospodarczy, cywilizacyjny i charakter kraju
Rodzaje zadań JST:
Zadania JST można podzielić wg kryteriów (ustawa o SG zd. 8.03.90, ustawa o samorządzie powiatowym zd. 5.06.98, ust. O samorządnie województwa 5.06.98, ustawa kompetencyjna, o oświacie (?):
Przynależności (kto, co, komu) - zadania: własne , zlecone, powierzone, najwięcej samorządy wydają na zadania własne, na oświatę i wychowanie  dotyczy to wszystkich jednostek


(…)

… znaczny zakres swobody co do sposobu realizacji zadań i wydatkowania środków publicznych Nadzór i kontrola nad realizacją zadań własnych są sprawowane według kryteriów legalności Zadania własne JST finansowane są z dochodów własnych, z subwencji ogólnej i dotacji celowych Wydatki na zadania zlecone:
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami JST
JST wykonuje…
… zlecone JST są finansowane przede wszystkim z dotacji celowych i mogą być dofinansowane przez JST z jej dochodów własnych
Wydatki na zadania powierzone:
Zadania powierzone to:
Zadania przyjęte przez JST do realizacji w drodze umowy lub porozumienia od organów administracji rządowej lub JST tego samego albo wyższego szczebla Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami JST
Wydatki bieżące:
Wydatki…
… jednostek budżetowych lub realizację ich statutowych zadań w tym:
Wynagrodzenia, uposażenia i składki od nich naliczane Pochodne od wynagrodzeń (np. nagrody, podróże służbowe)
Zakupy towarów i usług (wydatki będące zapłatą za: zakupione materiały, sprzęt, energię itp.) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz