Zadania jednostek samorządu - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadania jednostek samorządu - wykład - strona 1 Zadania jednostek samorządu - wykład - strona 2 Zadania jednostek samorządu - wykład - strona 3

Fragment notatki:

16.05 c.d. zadań jednostek samorządu + organy jednostek samorządu terytorialnego
zadania fakultatywne - powinny być wykonywane, ale w drugiej kolejności (po zadaniach obowiązkowych); nie mniej powinno się je wykonywać (zgodnie z orzecznictwem)
zadania zlecone (art. 166 ust. 2 Konstytucji RP: „Jeżeli wynika to z uzasadnionych potrzeb państwa, ustawa może zlecić jednostkom samorządu terytorialnego wykonywanie innych zadań publicznych. Ustawa określa tryb przekazywania i sposób wykonywania zadań zleconych”
nie są bezpośrednio przypisane jst;
są finansowane przez administrację rządową (która zleca te zadania właśnie), przekazanie zadań wiąże się z przekazaniem na to pieniędzy;
przekazanie zlecenia nie wymaga zgody jst (dana jednostka nie może się temu sprzeciwić);
zlecenie musi wynikać z potrzeb państwa;
powinny być wykonywane w jednolity sposób na terytorium całego państwa;
zlecenie wyraża się ustawą (ona też zawiera sposób i tryb przeprowadzenia tych zadań)
art. 8 ust. 1 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym: „Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.”
art. 4 ust. 4 z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym: „Ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.”
art. 14 ust. 2 z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie wojewódzkim: „Ustawy mogą określać sprawy należące do zakresu działania województwa jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez zarząd województwa.”
Takie sprawy są zawarte w ustawach szczegółowych np. art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej: „Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:
1), 2) (uchylony);
3) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną; (...)” itd.; i inne ustawy np. o dowodach osobistych.
Zadania własne vs zadania zlecone
Przypomnienie: wojewoda sprawuje nadzór (sprawdzając działania pod względem legalności) oraz kontrolę (sprawdzając działania pod względem legalności, gospodarności i rzetelności)
Jak sprawdzić czy dane zadanie jest zadaniem zleconym czy własnym?
Należy sobie zadać pytania:
czy dane zadanie ma charakter lokalny? (tak - zadanie własne jst; nie - zadanie zlecone)


(…)

… również przez statuty)
RADA GMINY / MIASTA / MIEJSKA
WÓJT / BURMISTRZ / PREZYDENT MIASTA
(rada gminy - występuje w gminach wiejskich; rada miasta/miejska - występuje w gminach miejskich)
(wójt występuje w gminach wiejskich; burmistrz w gminach miejskich do 100 tys. mieszkańców; prezydent w gminach miejskich powyżej 100 tys. mieszkańców, w miastach na prawach powiatu i miastach gdzie nazewnictwo jest przyjęte…
… województwami oraz jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego z obszaru województwa porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych.”
art. 8a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym: („Gmina ma obowiązek przejęcia przekazanych przez Wojskową Agencję Mieszkaniową zbędnych tej Agencji nieruchomości gruntowych, budynków i lokali oraz urządzeń infrastruktury.)”
Art. 8a niezgodny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz