Samorząd Gminy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1806
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Samorząd Gminy - omówienie - strona 1 Samorząd Gminy - omówienie - strona 2 Samorząd Gminy - omówienie - strona 3

Fragment notatki:


Samorząd gminny - kontynuacja Drugie spotkanie, 6 marca 2012 r. Prezentacja studencka BEZPOŚREDNI WYBÓR  WÓJTA, BURMISTRZA  I PREZYDENTA MIASTA Bezpośredni wybór wójta, burmistrza,  prezydenta miasta Pierwszy akt prawny - Ustawa z 20 czerwca 2002 r.  o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta  Dnia 5 stycznia 2011 r. przyjęto Kodeks wyborczy,  uchylający zapisy Ustawy o bezpośrednim wyborze  wójta burmistrza i prezydenta miasta Czynne prawo wyborcze w wyborach  samorządowych  (wg  art. 10 Kodeksu wyborczego) w wyborach do organów stanowiących jednostek  samorządu terytorialnego: a) rady gminy - obywatel polski oraz obywatel Unii  Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który  najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, oraz  stale zamieszkuje na obszarze tej gminy, ……. 4) w wyborach wójta w danej gminie - osoba mająca  prawo wybierania do rady tej gminy. Bierne prawo wyborcze w wyborach  samorządowych (wg  art. 11 Kodeksu  wyborczego)  w wyborach wójta - obywatel polski mający  prawo wybierania w tych wyborach, który  najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat,  z tym że kandydat nie musi stale  zamieszkiwać na obszarze gminy, w której  kandyduje. Prawo zgłaszania kandydatów na wójta  przysługuje: 1) partiom politycznym i koalicjom partii politycznych; 2) stowarzyszeniom i organizacjom społecznym; 3) wyborcom  Jeżeli  nie zostanie zarejestrowany żaden  kandydat , wyboru wójta  dokonuje rada gminy  bezwzględną większością głosów ustawowego  składu rady w głosowaniu tajnym.  Jeżeli (pod określonymi warunkami), zostanie  zarejestrowany tylko jeden kandydat,  wybory  przeprowadza się, z tym że tego kandydata uważa  się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał więcej  niż połowę ważnie oddanych głosów (w 2010 r. w  302 miejscowościach zgłoszono 1 kandydata) Bezpośrednie wybory   wójta/burmistrza/prezydenta miasta liczba Wójtowie Burmistrzowie Prezydenci  miast 27 X 2002 r. urzędów do  1 596 776 106 obsadzenia zgłoszonych  5 711  3 877  783 kandydatów (3,6os/stan) (5os/stan.) 7,4os /stan 12 XI 2006 r. urzędów do  1 590 781 107 obsadzenia zgłoszonych  4 453  3 115 795 kandydatów (2,8os/stan) (4os/stan.) (6,7os /stan.) 21 XI 2010 r. urzędów do  obsadzenia 1 576  796  107  Źródło: Rocznik Statystyczny GUS, 2007 i PKW Odwołanie wójta - przesłanki   Nieudzielenie wójtowi absolutorium – (po upływie 9 miesięcy od dnia wyboru wójta do 9 miesięcy przed  zakończeniem kadencji) – rozpoczęcie procedury przeprowadzenie  referendum w sprawie odwołania wójta – Rada zapoznaje się z opinią RIO w sprawie uchwały rady o 

(…)

…%
Program poprawy
bezpieczeństwa dla
miasta Krakowa
„Bezpieczny Kraków”
0,6%
Problematyka osób
niepełnosprawnych
4,4%
Za G.Gruszewicz Praca dyplomowa
Wykaz miejskich jednostek
organizacyjnych w gminie DębicaUrząd Miejski w Dębicy,
Komunalny Zakład Budżetowy w Dębicy,
Miejska Biblioteka Publiczna w Dębicy,
Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębicy…
… (większość kwalifikowana)
– następny wniosek dopiero po 12 miesiącach

Powtarzające naruszanie Konstytucji lub ustaw (art. 96)
wojewoda wnioskuje do Prezesa RM –Premier wyznacza
osobę, która do czasu wyboru wójta pełni jego funkcje
Wygaśnięcie mandatu wójta następuje wskutek
(art. 492 Kodeksu wyborczego)
1) odmowy złożenia ślubowania;
1b)nie złożenia w terminach, określonych w odrębnych przepisach…

do 31 XII lub
do 31 I
Projekt
budżetu –
Wójt do 15XI
Wniosek do RIO
o opinie
Opiniowanie
wykonania
Budżetu –
komisja
rewizyjna
Wykonywanie budżetu
wójt
Wniosek do
rady o
udzielenie
absolutorium
Nie/udzielenie
absolutorium
Wójtowi– Rada
gminy
Na podstawie ustawy o finansach publicznych z 2009 r.
Budżet
gminy Myślenice na 2005 r.
Budżet
gminy Myślenice na 2005 r.
O budżecie gminy Nowy Targ na 2010 r.
Budżet
gminy Nowy Targ na 2010 r.
www.nowytarg.pl
Wydatki z budżetu gminy na
1 mieszkańca Nowego Targu w 2010 r.
Budżet
gminy Nowy Targ na 2010 r.
www.nowytarg.pl
„Specyficzne” gminy

Gminy uzdrowiskowe
(ustawa z 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz
o gminach uzdrowiskowych)

Miasto stołeczne Warszawa
– Ustrój regulują 3 ustawy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz