Organy gminy i jej jednostek pomocniczych - Rada gminy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organy gminy i jej jednostek pomocniczych - Rada gminy - strona 1 Organy gminy i jej jednostek pomocniczych - Rada gminy - strona 2

Fragment notatki:

Organy gminy i jej jednostek pomocniczych Organami gminy są rada gminy i wójt (burmistrz, prezydent). Rada gminy jest organem uchwałodawczym i kontrolnym. Rada może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań. W posiedzeniach komisji mogą brać udział radni niebędący jej członkami. Mogą zabierać głos, zgłaszać wnioski, ale nie mogą glosować. Powołanie jednej komisji jest obowiązkowe - komisji rewizyjnej, która służy do kontroli działalności wójta i jednostek pomocniczych. Wójt jest organem wykonawczym. Oba organy wybierane są w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i tajnych. W jednostkach pomocniczych: sołectwo - działa zebranie wiejskie jako organ uchwałodawczy i sołtys jako organ wykonawczy. W dzielnicy lub osiedlu funkcjonuje rada i zarząd. Organizację i zakres działania sołectwa, dzielnicy określa rada gminy.
Rada gminy Skład rady gminy uzależniony jest od liczby mieszk. (W skład rady m.st. Wawy wchodzi 60)
Do 20.000 - 15
Do 50.00 - 21
Do 100.000 - 23
Do 200.000 - 25 oraz po 3 na każde rozpoczęte kolejne 100.000 ale nie więcej niż 45.
Kadencja rady trwa 4 lata. Czynne prawo wyborcze przysługuje także obywatelom UE, niebędącymi obywatelami Polski, ale stale zamieszkującym na obszarze danej gminy. W wyborach w gminach do 20.000 wyborca głosuje na określonych kandydatów, a powyżej 20.000 na jedną listę. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga zgody rady gminy. Radnemu przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych. Radny nie może pracować w urzędzie gminy, której jest radnym. Radny nie może podejmować dodatkowych zajęć i przyjmować darowizn mogących podważyć jego zaufanie. Mandatu radnego nie można łączyć z mandatem posła lub senatora, wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody, członkostwem w organie innej jednostki. Radni są obowiązani składać oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia objęcia mandatu. Rada, której siedzibą jest miasto, nosi nazwę rady miasta. Rada działa w formie uchwał mających różny charakter - akty prawa miejscowego, budżet gminy, plan zagospodarowania przestrzennego. Uchwały zapadają przy określonym quorum. Z reguły musi to być 50% radnych. Rada działa na sesjach zwoływanych w razie potrzeby przez przewodniczącego, na wniosek wójta lub ¼ radych, ale nie rzadziej niż raz na kwartał. Do właściwości rady nalezą wszystkie sprawy będące w zakresie działania gminy. Organizacje wewnętrzną i tryb pracy określa statut gminy. Przewodniczący wybierany jest bezwzględną liczbą głosów spośród radnych. Wójt i urząd gminy Wójt jest monokratycznym organem wykonawczym. Wybierany jest w wyborach powszechnych, bezpośrednich, równych i w głosowaniu tajnym. Bierne prawo wyborcze posiada obywatel polski, który ukończył 25 lat. Wójtem nie może być osoba, która nie jest obywatelem polskim. Za wybranego na wójta uważa się kandydata, który otrzymał więcej niż połowę głosów, jeżeli takowego nie ma przeprowadza się II turę. Za wybranego w drugiej turze uważa się tego kandydata, który otrzymał większą liczbę głosów.

(…)

… swoje zadania przy pomocy urzędu gminy. Urząd nie jest organem, lecz zespołem środków materialnych i osobowych, służących do wykonywania kompetencji i zadań organów. Wójt jest kierownikiem urzędu. W ramach urzędu gminy działa inny urząd - urząd stanu cywilnego. Skarbnik gminy. Pełni zadania księgowego budżetu.

… na obszarze danej gminy. W wyborach w gminach do 20.000 wyborca głosuje na określonych kandydatów, a powyżej 20.000 na jedną listę. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga zgody rady gminy. Radnemu przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych. Radny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz