samorządy terytorialne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2114
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
samorządy terytorialne - strona 1 samorządy terytorialne - strona 2

Fragment notatki:


Samorządy terytorialne  Ustawa o samorządzie gminnym 8 marca 1990. Gmina zadania w swoim imieniu i na własny  rachunek. Status stanowi  o ustroju gminy. Tworzy, dzieli i ustala granice gminy RM na podstawie  rozporządzenia. Opinia zainteresowanej Rady gminy a ta przed tym konsultacje z mieszkańcami. Z  inicjatywą referendum występuje 15 obywateli gminy. Jednostki pomocnicze gminy- sołectwa,  dzielnice, osiedla( w drodze uchwały) Wszystkie sprawy publiczne o charakterze lokalnym nie  zastrzeżone dla innych samorządów. Zadania zlecone przez administrację rządową- przez wojewodę,  na zasadzie porozumienia pomiędzy jednostkami.   Władze gminy: Rada gminy- organ gminy, wójt, burmistrz, prezydent miasta. Prezydent- powyżej stu  tys. Mieszkańców, wójtowie w gminach wiejskich, w pozostałych burmistrz. Działalność organów jest  jawna. Uchwały Rady z reguły zwykła większością głosów ( ½ składu). Organem stanowiącym i  kontrolnym jest Rada Gminy- podejmuje uchwały, trwa 4 lata. Liczba radnych uzależniona od ilości  mieszkańców ( minimalnie 15 radnych). Uchwala statut gminy. Ustala wynagrodzenia dla wójta.  Skarbnik gminy jest powoływany przez Radę. Uchwala budżet gminy. Zajmuje się podejmowaniem  uchwał w sprawie podatków, nadaje honorowe obywatelstwo. Kontroluje działalność wójta poprzez  Komisję Rewizyjną, także zajmuje się absolutorium. Przewodniczący Rady prowadzi obrady, zwołuje  obrady, wybierany jest spośród radnych bezwzględną większością głosów ( ½ składu)Odwołanie  przewodniczącego i wice- wniosek ¼ ustawowego składu rady. Sesje w razie potrzeby nie rzadziej niż  raz na kwartał. Pierwsza sesja- zwołuje komisarz wyborczy w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyniku  wyborów ( prowadzi najstarszy wiekiem radny).   Komisje stałe ( ochrony zdrowia, oświatowa)   Komisje doraźne- dla określonych zadań, rozwiązania określonego problemu  Radni: składają ślubowanie na pierwszej sesji po wyborach. Obowiązkiem jest brać udział w sesjach  Rady i Komisji. Radnym może zostać 25 lat, czynne prawo wyborcze i obywatelstwo. Radny nie może  być pracownikiem urzędu gminy, nie może prowadzić działalności gospodarczej z wykorzystaniem  mienia gminy. Obowiązany jest do składania oświadczeń majątkowych- pierwsze w ciągu 30 dni od  ślubowania, składa przewodniczącemu rady, a przewodniczący, wójt, burmistrz- wojewodzie.  Zastępca wójta, skarbnik- wójtowi. Nie złożenie oświadczenia majątkowego powoduje wygaśnięcie  mandatu. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych, diety,  zwrot za przejazdy. Nie można łączyć z mandatem posła lub senatora, funkcją wojewody bądź 

(…)

…. Prowadzi funkcję kierownika USC. Jest kierownikiem
urzędu gminy, wydaje decyzje administracyjne. Do zadań ustawowych wójta: projekt budżetu,
projekty uchwał głosowane na Radzie, dysponuje mieniem komunalnym, działalność podlega kontroli
Rady. Uchwała Rady gminy która nie udziela absolutorium po 9 msc po wyborze i nie później niż 9
przed zakończeniem = referendum w sprawie odwołania wójta. Jeżeli mandat…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz