demokracja bezpośrednia w gminie - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 840
Wyświetleń: 2121
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
demokracja bezpośrednia w gminie - omówienie - strona 1 demokracja bezpośrednia w gminie - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Demokracja bezpośrednia w gminie:
Główną władzą w gminie jest wspólnota samorządowa, jest to ściśle związane z zasadą subsydiarności. Najczęściej mamy do czynienia z demokracją pośrednią, rzadko kiedy wspólnota samorządowa sprawuje władzę.
Formy demokracji bezpośredniej w gminie:
- konsultacje z mieszkańcami - jest to forma zasięgania opinii mieszkańców, przy czym wyniki tej opinii nie są wiążące dla organów gminy, ma dosyć duże znaczenie polityczne, niekoniecznie prawne. Mogą być przeprowadzona albo w wypadkach przewidzianych ustawą albo w innych sprawach ważnych dla gminy. Ustawa przewiduje konsultacje w charakterze obligatoryjnym w związku z tworzeniem i przekształcaniem gmin, nadawaniem statusu miasta a także w związku z tworzeniem jednostek pomocniczych ( sołectwa, osiedla )- przykłady z ustawy o samorządzie gminnym. Przykłady z innych ustaw - konsultacje muszą być przeprowadzone przy sporządzaniu studium zagospodarowania przestrzennego, planu zagospodarowania przestrzennego. Konsultacje mogę być również przeprowadzone w innych ważnych sprawach dla gminy, które określa Rada Gminy ( określa również zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji zarówno w sytuacjach przewidzianych ustawą i innych ważnych sprawach ). Rada Gminy określając zasady powinna w szczególności ustalić formę tych konsultacji, czas i miejsce przeprowadzenia konsultacji, sposób ustalani wyników, forma ich przekazania społeczności lokalnej. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego - istnieje regulacja, która mówi o tym, żeby społeczeństwo było konsultowane zawsze wtedy kiedy jest to tylko możliwe, w trakcie opracowywania planów, podejmowania decyzji i we wszystkich sprawach bezpośrednio ich dotyczących.
- referendum gminne - tą problematykę reguluje ustawa o referendum lokalnych z 2000r. Referendum w znaczeniu materialnym jest to wyrażenie przez mieszkańców gminy w drodze głosowania swojej woli co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej gminnej wspólnoty samorządowej, chodzi o sprawę która mieście się w zakresie zadań i kompetencji organów gminy lub może to być także sprawa odwołania organów gminy. Mieszkańcy gminy - chodzi o osoby stale zamieszkujące na terenie gminy i muszą posiadać czynne prawa wyborcze do Rady Gminy. Charakter referendum: obligatoryjne lub konsultacyjne. Należy wyłączyć z zakresu spraw możliwych do poddania pod referendum: sprawy uregulowane przez KPA. To wyłączenie wiąże się z zasadą kompetencyjności. Mieszkańcy nie mogą podejmować spraw administracyjnych pod referendum. Sprawy zlecone z zakresu administracji rządowej też są wyłączone z podejmowania pod referendum, nie można łączyć ze sobą referendum ws. odwołania organu gminy z referendum w innej sprawie. Referendum - ujęcie formalne, to udzielenie na urzędowej karcie do głosowania, przez biorących udział w referendum pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytanie lub pytania, albo dokonywanie wyboru pomiędzy zaproponowanymi wariantami. Podział referendów: obligatoryjne ( w sprawach które mogą być rozstrzygnięte wyłącznie w drodze referendum np. odwołanie organów gminy przed upływem kadencji, samoopodatkownie ( szczególna forma podatków, dobrowolna forma gromadzenie środków finansowych ) się mieszkańców na cele publiczne mieszczące się w zakresie zadań i kompetencji organów gminy) i fakultatywne ( pozostałe sprawy ). Referendum może być przeprowadzone na wniosek 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy lub na wniosek Rady Gminy, w pewnych sytuacjach może istnieć inicjatywa tylko jednego podmiotu, ws. Odwołania rady gminy przed upływem kadencji jest możliwe tylko referendum na wniosek mieszkańców. Istnieje możliwość jednoczesnego odwołania Rady Gminy i wójta w drodze referendum na wniosek mieszkańców. Wniosek mieszkańców w sprawie odwołania organu jest ograniczony czasowo, nie można go przedłożyć zaraz po wyborach i tuż po zakończeniu kadencji, taki wniosek może być złożony po upływie 10msc od dnia wyborów i przed upływem 8 msc przed zakończeniem kadencji.


(…)

…, którzy brali udział w referendum mogą wnieść protest do sądu powszechnego, by rozstrzygnąć czy referendum spełniało wymogi prawne.
- wybory do organów gminy
- zebranie wiejskie ( zebranie mieszkańców osiedla ) - formy występujące w jednostkach pomocniczych, w sołectwach lub osiedlach

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz