wójt - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
wójt - omówienie - strona 1 wójt - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Kadencja wójta:
Zaczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji rady gminy. Ewentualnie od chwili wyboru wójta przez radę gminy. Trwa do dnia upływu kadencji rady gminy. Z wójtem nawiązywany jest stosunek pracy w urzędzie gminy, a objęcie obowiązków przez wójta następuje z chwilą złożenia ślubowania wobec rady gminy. Po upływie kadencji mandat wójta wygasa z mocy prawa, jednakże do chwili objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta osoba dotychczas pełniące funkcję wójta obowiązki pełni w dalszym ciągu (jest p.o. wójta)
Przypadki szczególne wygaśnięcia mandatu (ustawa o bezpośrednim wyborze wójta i ustawa o samorządzie gminnym):
odwołanie w drodze referendum w związku z nie udzieleniem wójtowi absolutorium; jednak nie udzielenie absolutorium nie jest jeszcze równoznaczne z wygaśnięciem mandatu, oznacza to tylko inicjatywę uruchomienia referendum, które i tak nie jest jeszcze pewne czy dojdzie do skutku. Uchwała w sprawie absolutorium - nie ma sensu przeprowadzać referendum parę miesięcy po wyborach lub przed wyborami. Uchwała w sprawie absolutorium musi być poprzedzona wnioskiem komisji rewizyjnej i zapoznaje się z opinią regionalnej izby obrachunkową. Uchwała w sprawie absolutorium jest podejmowana większością kwalifikowaną - bezwzględną większością głosów. Gdy nie udzielono absolutorium, podstawą takiej uchwały może być tylko i wyłącznie negatywna ocena wykonania budżetu. Nie może być podstawą nie udzielenie absolutorium za np. nieefektywną pracę wójta w ogóle. Po nie udzielenie absolutorium trzeba podjąć decyzję o przeprowadzeniu referendum w terminie 14 dni - czas na zastanowienie czy przeprowadzić referendum. Po upływie tego termin Rada Gminy może podjąć uchwałę aby przeprowadzić referendum większością kwalifikowaną - głosowanie jest imienne. odwołanie w drodze referendum zainicjowanego przez radę gminy, ale z przyczyn innych niż nie udzielenie absolutorium - uchwała taka nie powinna być przeprowadzania krótko po lub przed wyborami. Uchwała może być podjęta na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu rady. Uchwała podejmowana większością kwalifikowaną - większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu rady i także jest głosowanie imienne. Jeśli społeczność wypowie się przeciwko odwołaniu wójta to z mocy prawa następuje odwołanie rady gminy. (regulacja ta mocno wójta wzmacnia, a Europejska karta Samorządu lokalnego mówi, że wójt powinien być pod kontrolą rady gminy)
odwołanie w drodze referendum na wniosek mieszkańców
odwołanie przez premiera na wniosek wojewody, a podstawą tego wniosku jest powtarzające się naruszanie konstytucji lub ustaw. Możliwe jest zawieszenie działalności wójta.
Odmowa złożenia ślubowania
Nie złożenie w terminie ustawowym oświadczenia o swoim stanie majątkowym


(…)


ma kompetencje do reprezentowania gminy na zewnątrz może wydawać w imieniu gminy oświadczenia woli - zwłaszcza w sprawach zarządu mieniem komunalnym gminy
gospodaruje mieniem komunalnym w zakresie nie przekraczającym zwykły zarząd wydaje decyzje administracyjne zadania rządowe
w przypadkach nie cierpiącej zwłoki może wydawać przepisy porządkowe
Kompetencje o charakterze wewnętrznym zatrudnia i zwalnia…
… organizacyjny urzędu wójt nadaje w drodze zarządzenia. Ma charakter wewnętrznie obowiązujący. W ramach urzędu gminy działa urząd stanu cywilnego. Kierownikiem tego urzędu jest wójt, ale może on lub ma obowiązek w gminach większych zatrudnić na tym stanowisku inną osobę. Poszczególni pracownicy urzędu gminy także mogą być upoważnieni przez wójta do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu. …
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz