System Instytucjonalny UE - strona 2

note /search

Zasada pierwszeństwa prawa UE wobec prawa państw członkowskich - wykła...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 63
Wyświetleń: 602

Ćwiczenia nr 6 26.03.2010r Zasada pierwszeństwa prawa UE wobec prawa państw członkowskich Podstawą tej zasady stało się orzeczenie ETS z 1964 w sprawie Costa przeciwko E.N.E.L w którym Trybunał proklamował zasadę pierwszeństwa prawa Unii nad prawem państw członkowskich. Zasada ta głosi, że żadne p...

Zasada jednolitości nazywana również zasadą spójności - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1015

ćwiczenia nr 7 09.04.2010 Zasada jednolitości nazywana również zasadą spójności: zasada ta nie jest określona wyraźnie w orzecznictwie ETS ani w prawie pierwotnym. Istnieją 2 aspekty zasady jednolitości: jednolitość zakłada, że prawo UE będzie w pełni jednakowo stosowane w wszystkich państwach cz...

Akty delegowane - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1029

Ćwiczenia nr 8 16.04.2010 Akty delegowane - akty nieustawodawcze o zasięgu ogólnym, które uzupełniają lub zmieniają niektóre, inne niż istotne elementy aktu ustawodawczego wydawane przez komisję europejską na podstawie upoważnienia zawartego w kacie ustawodawczym. Parlament i rada sprawują nadzór n...

Rada UE - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 42
Wyświetleń: 581

7. Rada UE Jest to organ główny UE będący jednocześnie symbolem władzy państw członkowskich w UE i potwierdzeniem centralnej pozycji rządu państw członkowskich w procesie integracji europ. Siedzibą instytucji jest Bruksela, jednak w niektórych miesiącach, np. w kwietniu, czerwcu i październiku rada...

Wykład - główne zasady porządku prawnego UE

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 28
Wyświetleń: 455

GŁÓWNE ZASADY PORZĄDKU PRAWNEGO UE 3.1. Zasady ogólne Zasada pewności prawa i ochrony zaufania Oznacza, że UE i jej instytucje nie mogą naruszać pozycji prawnej jednostki, której dalsze istnienie stanowi lub może stanowić interes godny ochrony. Chroniona powinna być pewność prawa. Jak dalece zauf...

Wykład- istota prawa UE

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2100

ISTOTA PRAWA UE 1.1. Prawo europejskie Zagadnienie rozumienia prawa europejskiego jest zagadnieniem spornym. W dyskusji występują dwa nurty: wąski - pod pojęciem prawa europejskiego należy rozumieć prawo europejskich organizacji międzynarodowych. W ramach prawa europejskiego wykształciło się prawo...

Komisja Europejska - wykład - Kompetencje KE

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595

Komisja Europejska Komisja to instytucja UE odpowiedzialna w głównej mierze za zarządzanie politykami UE oraz wykonywanie aktów prawa UE. Do jej podstawowych zadań należy również sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa UE. KE jest organem kolegialnym podejmującym decyzje kolektywnie. Również ...

Wykład - parlament UE

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

Parlament Europejski Jest organem o charakterze decyzyjnym UE, będącym ponadnarodowym zgromadzeniem niezależnych przedstawicieli społeczeństw państw członkowskich. Przepisy traktatowe nadają Parlamentowi uprawnienia doradcze i kontrolne oraz określają relacje z Komisją i Radą i ustalają jego skład ...

Wykład - prawo pierwotne i pochodne UE

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 154
Wyświetleń: 987

Unia europejska ma dwa prawa: Prawo pierwotne - tj. prawo pochodzące od państw członkowskich, do którego zaliczamy po pierwsze traktaty założycielskie, protokoły i aneksy uzupełniające, traktaty modyfikujące oraz traktaty akcesyjne. Prawo pochodne - nazywane wtórnym, które pochodzi od instytucji i ...

Prawo UE - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1001

Charakter prawny i struktura Unii Europejskiej. Pojęcie prawa Unii 2.1. Pojęcie organizacji międzynarodowej Kryterium oceny charakteru prawnego i struktury UE oraz jej prawa musi stanowić przede wszystkim powszechnie przyjęta definicja organizacji międzynarodowych i struktura stanowionego przez n...