System Instytucjonalny UE

note /search

Rada Europejska

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1834

1. Rada Europejska 1.1. Wprowadzenie Nieformalna początkowo struktura współpracy między państwami człon­kowskimi, skupiająca podczas nieregularnych spotkań od lat 60. XX w . ( tzw. szczytów europejskich ) głowy państw lub szefów rządów, od 1974 r. funkcjonuje pod nazwą Rady Europejskiej ( ang. Euro...

Agencje-wprowadzenie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1036

10. Agencje 10.1. Wprowadzenie Agencje są definiowane jako wyodrębnione strukturalnie ciała, niebędące formalnie częścią instytucji lub organów traktatowych, tworzone na podsta­wie aktu prawa pochodnego (agencje nie są wymieniane w traktatach; Traktat z Lizbony także nie zawiera postanowień w tym z...

Parlament Europejski

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1869

2. Parlament Europejski 2.1 . Wprowadzenie Skład , zasa d y wy boru, orga n izację w ewn ę trzn ą , kompetencje i zasady f un kcjonowa n ia Par l a m e nt u E u rope j skiego oraz status jego członków okre­ś l ają m . in . : art . 14 Traktatu o Un i i Europejskiej i ar t . 2 23 - 234 Trakta t u o f...

Rada Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1519

Rada Unii Europejskiej 3.1. Wprowadz e nie Nazwa tej i nstytucji zm ieniała się wraz z ewolucją procesu i n tegracji euro ­ pejskie j . W Europejskie j Ws p ó l nocie Węg l a i S t ali i n stytucja ta była n azywa n a S p ecja ln ą Radą M i nist r ów, w pozostałych Wspó ln o t ach natomiast, w każd...

Komisja Europejska - Skład i status członków

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1162

4. Komisja Europejska 4.1. Wprowadzenie W Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali istniała Wysoka Władza jako najważniejsza instytucja o uprawnieniach prawodawczych. Komisje powołane odrębnie dla każdej ze Wspólnot ustanow...

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1561

5. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 5.1. Wprowadzenie Przez wiele lat jedynym organem sądowym we Wspólnotach Europejskich był Trybunał Sprawiedliwości. Jednolity Akt Europejski stworzył możliwość powoła...

Organy doradcze

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1148

7. Organy doradcze 7.1. Komitet Ekonomiczno-Społeczny 7.1.1. Wprowadzenie Komitet Ekonomiczno-Społeczny (ang. European Economic and Social Com­mittee - KES) istnieje od 1958 r. Zgodnie z art. 300 ust . l Traktatu o funkcjono­waniu Unii Europejskiej wspomaga on Parlament Europejski, Radę i Komisję, ...

Organy Unii Gospodarczej i Walutowej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1078

8. Organy Unii Gospodarczej i Walutowej 8 . 1. Wprowadzenie 1 Ce l em Wspólnot Europejskich było poc z ątkowo utwor z enie wspólnego rynk u , tj . s t refy wolnego hand lu u zupełn i onej o niektó r e wspólne polityki, np. rolną czy transportową. Jednak już w 1969 r. (w tzw. raporcie Barra) za­prop...

Istota prawa UE - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 112
Wyświetleń: 819

ćwiczenia nr 1 17.02.2010r 1. ISTOTA PRAWA UE 1.1. Definicja prawa europejskiego i prawa Unii Europejskiej: Zagadnienie rozumienia prawa europejskiego jest zagadnieniem spornym. W dyskusji występują dwa nurty: wąski - w ramach nurtu wąskiego pod pojęciem prawa europejskiego należy rozumieć prawo...

Zasada równowagi instytucjonalnej - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • System Instytucjonalny UE
Pobrań: 161
Wyświetleń: 952

Ćwiczenia nr 4 12.03.2010r Zas. równowagi instytucjonalnej Określona orzecznictwem ETS, konieczna z uwagi na niemożność odniesienia trójpodziału władzy charakterystycznego dla współczesnych demokratycznych ustrojów państwowych na płaszczyznę UE. Składa się na nią kilka elementów. Po 1sze instytuc...