Rada Europejska

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1785
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rada Europejska - strona 1 Rada Europejska - strona 2 Rada Europejska - strona 3

Fragment notatki:

1. Rada Europejska 1.1. Wprowadzenie Nieformalna początkowo struktura współpracy między państwami człon­kowskimi, skupiająca podczas nieregularnych spotkań od lat 60. XX w . ( tzw. szczytów europejskich ) głowy państw lub szefów rządów, od 1974 r. funkcjonuje pod nazwą Rady Europejskiej ( ang. European Council, fr. Cons e il Européen ) . Uzyskała ona podstawę traktatową w Jednolitym Akcie Europejskim z 1986 r. Obecnie jej status jako jednej z instytucji unijnych, a także jej skład i kom ­ petencje są regulowane w Traktacie o Unii Europejskiej (art . 15). Dodatkowe przepisy dotyczące organizacji pracy i trybu głosowania w Radzie Europejskiej zostały zawarte wart. 235 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz w jej regulaminie wewnętrznym przyjętym l grudnia 2009 r. 1.2. Skład Artykuł 15 ust. 2 TUE stanowi: "W skład Rady Europejskiej wchodzą szefowie państw lub rządów Państw Członkowskich , jak również jej przewodniczący oraz przewod ­ niczący Komisji . W jej pracach uczestniczy wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa". Artykuł 15 ust. 3 TUE dodaje: "Jeżeli wymaga tego porządek obrad, członkowie Rady Europejskiej mo­gą podjąć decyzję, aby każdemu z nich towarzyszył minister, a w przy­padku przewodniczącego Komisji - członek Komisji". Z powyższych postanowień wynika, że Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa nie jest członkiem Rady Eu­ropejskiej, ale jedynie "uczestniczy" w jej pracach. Nie bierze zatem udziału w głosowaniu. Utrzymano także obecną praktykę, w myśl której w spotkaniach Rady Europejskiej nie uczestniczy co do zasady przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Może być on jedynie zaproszony "celem wysłuchania" (art. 235 ust. 2 TFU E). Tak określony skład Rady Europejskiej pozwala na odróżnienie jej od Rady, zwanej też Radą Unii Europejskiej ( Radą UE ). Rada Europejska nie jest oczy­wiście także Radą Europy (ang. Council ofEurope , fr. Conseil de l'Europe). Ilekroć traktaty powierzają Radzie Europejskiej kompetencje lub nakładają na nią obowiązki, tylekroć nazywają ją wyraźnie w ten właśnie sposób. We wszystkich innych przypadkach, gdy mowa jest o Radzie, chodzi o Radę UE, a nie o Radę Europejską. Systemy konstytucyjne i praktyka państw członkowskich decydują o tym, czy dane państwo jest reprezentowane w Radzie Europejskiej przez premiera (kanclerza w przypadku Niemiec i Austrii), czy przez prezydenta. Członkiem Rady Europejskiej jest prezydent Francji, w przypadku pozostałych państw jest to szef rządu. W praktyce jednak w przypadku Finlandii, a także Polski w spotkaniach Rady Europejskiej uczestniczą niekiedy zarówno prezydent, jak i premier.

(…)

… może być jednokrotnie odnowiony. Przewodniczący Rady Europejskiej nie może sprawować "krajowej funkcji publicznej". 19 listopada 2009 r. na specjalnym spotkaniu Rada Europejska wybrała na to stanowisko Hermana Van Rompuya, uprzednio premiera rządu belgijskiego. Nowy urząd objął on l grudnia 2009 r., tj. w dniu wejścia w życie Traktatu z Lizbony. Kompetencje Przewodniczącego Rady Europejskiej obejmują (art. 15 ust. 6 TUE): przewodniczenie Radzie Europejskiej i prowadzenie jej prac, zapew­nienie przygotowania i ciągłości prac Rady Europejskiej we współpracy z Przewodniczącym Komisji i na podstawie prac Rady do Spraw Ogólnych, wspomaganie osiągania spójności i konsensu w Radzie Europejskiej i przedstawianie Parlamentowi Europejskiemu sprawozdania z każdego posiedzenia Ra­dy Europejskiej. Przewodniczący Rady Europejskiej zapewnia też "na swoim poziomie oraz w zakresie swojej właściwości" reprezentację Unii na zewnątrz w sprawach dotyczących Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, bez uszczerbku dla uprawnień Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Za­granicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Do Przewodniczącego Rady Europejskiej należy też zwołanie konwentu złożonego z przedstawicieli parlamentów narodowych…
swobodnego przepływu osób: jeżeli członek Rady uzna, że projekt proponowanego aktu ustawodawczego dotyczącego zabez­pieczenia społecznego mógłby naruszać istotne aspekty jego systemu zabezpieczenia społecznego, może zażądać przedłożenia tej kwestii Radzie Europejskiej. W takim przypadku zwykła procedura ustawo­dawcza zostaje zawieszona. Po przeprowadzeniu dyskusji, w terminie czterech miesięcy od takiego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz