Regulamin wewnętrzny Rady Europejskiej

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Regulamin wewnętrzny Rady Europejskiej - strona 1 Regulamin wewnętrzny Rady Europejskiej - strona 2 Regulamin wewnętrzny Rady Europejskiej - strona 3

Fragment notatki:

2.12.2009
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
L 315/51
DECYZJA RADY EUROPEJSKIEJ
z dnia 1 grudnia 2009 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu wewnętrznego
(2009/882/UE)
RADA EUROPEJSKA,
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Artykuł 1
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
w szczególności jego art. 235 ust. 3,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)
Traktat z Lizbony przekształca Radę Europejską w jedną
z instytucji Unii Europejskiej.
1.
Rada Europejska przyjmuje swój regulamin wewnętrzny
zawarty w załączniku.
2.
W celu przyjęcia swojego regulaminu wewnętrznego Rada
Europejska może zastosować procedurę pisemną przewidzianą
w art. 7 wspomnianego regulaminu wewnętrznego.
Artykuł 2
Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.
(2)
Rada Europejska powinna zatem przyjąć swój regulamin
wewnętrzny.
Zostaje ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europej­
skiej.
(3)
Aby umożliwić jego niezwłocznie przyjęcie w dniu
wejścia w życie traktatu z Lizbony, należy w niniejszej
decyzji przewidzieć możliwość zastosowania przez Radę
Europejską procedury pisemnej przewidzianej w art. 7
swojego regulaminu wewnętrznego w celu przyjęcia
wspomnianego regulaminu,
Sporządzono w Brukseli dnia 1 grudnia 2009 r.
W imieniu Rady Europejskiej
H. VAN ROMPUY
Przewodniczący
PL
L 315/52
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
ZAŁĄCZNIK
REGULAMIN WEWNĘTRZNY RADY EUROPEJSKIEJ
Artykuł 1
Zwoływanie posiedzeń i ich miejsce
1. Rada Europejska zbiera się dwa razy w ciągu półrocza, zwoływana przez jej przewodniczącego (1).
Nie później niż rok przed rozpoczęciem danego półrocza i w ścisłej współpracy z państwem członkowskim, które
będzie sprawowało prezydencję w danym półroczu, Przewodniczący Rady Europejskiej podaje do wiadomości prze­
widywane daty posiedzeń Rady Europejskiej w tym półroczu.
Jeżeli sytuacja tego wymaga, przewodniczący zwołuje nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej (2).
2. Posiedzenia Rady Europejskiej odbywają się w Brukseli.
W wyjątkowych okolicznościach Przewodniczący Rady Europejskiej, za zgodą Rady do Spraw Ogólnych lub Komitetu
Stałych Przedstawicieli, stanowiących jednomyślnie, mogą zadecydować o innym miejscu posiedzenia Rady Europej­
skiej.
Artykuł 2
Przygotowywanie i zapewnienie ciągłości prac Rady Europejskiej
1. Przewodniczący Rady Europejskiej zapewnia przygotowanie i ciągłość prac Rady Europejskiej, we współpracy
z Przewodniczącym Komisji i na podstawie prac Rady do Spraw Ogólnych (3).
2. Rada do Spraw Ogólnych przygotowuje posiedzenia Rady Europejskiej i zapewnia ich ciągłość, w powiązaniu
z Przewodniczącym Rady Europejskiej i Komisją. (4)
3. Przewodniczący ustanawia ścisłą współpracę i koordynację z prezydencją Rady i Przewodniczącym Komisji,
w szczególności poprzez regularne spotkania.
4. W sytuacji, gdy Przewodniczący Rady Europejskiej nie może sprawować funkcji z powodu choroby, w przypadku jego
śmierci lub w przypadku pozbawienia go mandatu zgodnie z art. 15 ust. 5 Traktatu o Unii Europejskiej,

(…)

… Europejskiej,
z należytym uwzględnieniem przepisów niniejszego regulaminu wewnętrznego, pewności prawa i interesów Rady
Europejskiej.
2. Przepisy dotyczące publicznego dostępu do dokumentów Rady zamieszczone w załączniku II do regulaminu
wewnętrznego Rady stosuje się odpowiednio do dokumentów Rady Europejskiej.
Artykuł 11
Tajemnica służbowa i przedkładanie dokumentów w postępowaniu sądowym
Bez uszczerbku dla przepisów dotyczących publicznego dostępu do dokumentów, treść obrad Rady Europejskiej jest
chroniona zobowiązaniem do zachowania tajemnicy służbowej, o ile Rada Europejska nie postanowi inaczej.
Rada Europejska może zezwolić, do celów postępowania sądowego, na przedłożenie kopii lub wyciągu z dokumentów
Rady Europejskiej, które dotąd nie zostały upublicznione zgodnie z art. 10.
Artykuł 12
Decyzje Rady…

co
co
co
co
art.
art.
art.
art.
235 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zwany dalej „TFUE”).
15 ust. 2 TUE.
15 ust. 3 zdanie drugie TUE.
15 ust. 6 lit. d) TUE.
L 315/53
PL
L 315/54
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
Artykuł 6
Zajmowanie stanowiska, decyzje i kworum
1. O ile Traktaty nie stanowią inaczej, Rada Europejska podejmuje decyzje w drodze konsensusu. (1)
2. W przypadkach gdy na mocy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz