Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1386
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - strona 1 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - strona 2 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - strona 3

Fragment notatki:

5. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 5.1. Wprowadzenie Przez wiele lat jedynym organem sądowym we Wspólnotach Europejskich był Trybunał Sprawiedliwości. Jednolity Akt Europejski stworzył możliwość powołania Sądu Pierwszej Instancji, zaś Traktat z Nicei - izb sądowych przy Sądzie Pierwszej Instancji. Równocześnie rozszerzał się zakres jurysdykcji sądów wspólnotowych. Wart . 13 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europej ­ skiej mówi się o Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, obejmując tym mianem Trybunał Sprawiedliwości, Sąd ( dawny Sąd Pierwszej Instancji ) i sądy wyspecja l izowane (dawne izby sądowe). Mimo to dziś nadal można spotkać się z nazwą "Europejski Trybunał Sprawiedliwości" ( ETS). Trybunał Sprawiedliwości UE działa na podstawie Traktatów (art. 19 Trak ­ tatu o Unii Europejskiej - TUE - i art . 251-281 TFUE ) oraz Statutu dołączo­nego do nich jako Protokół 3. Każdy z sądów wchodzących w skład Trybunału Sprawiedliwości UE ma także swój regulamin proceduralny 1 . Trybunał ma siedzibę w Luksemburgu. Zgodnie z art. 19 TUE Trybunał Sprawiedliwości UE zapewnia poszanowa­nie prawa w wykładni i stosowaniu Traktatów. Zgodnie z Traktatami orzeka: w zakresie skarg wnies i onych przez państwa członkowsk i e, instytucje lub osoby fizyczne lub p r awne; w trybie prejudycjalnym, na wniosek sądów państw członkowskich, w sprawie wykładni prawa Unii lub ważności aktów przyjętych przez instytucje; w innych sprawach przewidzianych w Traktatach. 5.2 . Trybunał Sprawiedliwości 5 . 2.1. Skład i status członków W s kł a d Tr y bunału Spra w iedli wośc i w chodzi j eden s ędz i a z k a żdeg o pań­ s t wa członk o wskiego , a zatem o d r o z s z e rzenia w 2007 r . je s t 27 sędziów . W ch w i­li uz ys kani a c zł onkos tw a przez Pol s k ę funkcj ę s ę dziego w Tr y bunale o bj ął pr o f . Jerz y Mak a rcz y k , a 7 paźdz i e r n i ka 2009 r . z as t ą pi ł g o Ma r ek Safjan. Tr y bunał Spra wi edliw ośc i je st p o nadto w spomagan y p r z e z ośmiu rzecz ­ ników g e neralnych , kt ó r y ch zadaniem jest publiczne prz e d s t aw ianie , prz y zacho w aniu całko w itej bezstronno ś ci i niezależno ś ci, uza s adni o n y ch w ni o ­ sków w niekt ó r y ch spra w ach r o zpa t r y wan y ch przez Tr y bunał. Wnio s ki prz y j ­ muj ą postać propozycji rozstrzygni ęc ia d a ne j spraw y i stan ow i ą cz ęś ć opinii wy da w anej przez rzecznika . W opinii są analizowane okoliczności faktycz ­ ne i prawne sprawy w kontekście prawa UE , w tym na tle dot y chczasowego orzecznictwa sądów u n i jnych , prawa krajowego państw członkowskich i prawa m i ędzynarodowego. Propozycje rzeczn

(…)

… członkowskiego lub innego państwa, które jest stroną Poro­zumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, może reprezentować lub wspomagać stronę przed Trybunałem. Nauczyciele akademiccy będący oby­watelami państwa członkowskiego, w którym przyznano im prawo reprezen­towania stron przed sądem, mają przed Trybunałem prawa takie same jak te, które przyznano adwokatom lub radcom prawnym. 5.5.4. Środki przygotowawcze…
…. Jeżeli Trybunał Sprawiedliwości tego zażąda, Rada, stanowiąc jednomyślnie, mo­że zwiększyć liczbę rzeczników generalnych. Wspólna deklaracja w sprawie Trybunału Sprawiedliwości WE dołączona do Aktu końcowego Traktatu ak­cesyjnego dotyczącego Polski przewiduje, że jeżeli Rada nie zwiększy liczby rzeczników, to nowe państwa członkowskie zostaną włączone w istniejący system mianowania rzeczników generalnych. Do tej pory Rada stosownej decyzji nie podjęła. Zmianę w tym zakresie przewiduje Traktat z Lizbony. W deklaracji nr 38 przewidziano, że jeżeli Trybunał Sprawiedliwości wystąpi o zwiększenie liczby rzeczników generalnych o trzech (czyli jedenastu zamiast ośmiu), Rada, stanowiąc jednomyślnie, wyrazi na to zgodę. Uzgodniono, że w takim przypadku Polska będzie miała stałego rzecznika generalnego i nie będzie już uczestniczyć w systemie rotacji, a tym samym obowiązujący system rotacji będzie obejmował pięciu rzeczników generalnych zamiast trzech. Sędziowie i rzecznicy generalni Trybunału są mianowani za wspólnym porozumieniem przez rządy państw członkowskich na okres sześciu lat, po konsultacji z komitetem powołanym przez Radę zgodnie z art. 255 TFUE. Komitet ten składa się z siedmiu osobistości wybranych spośród…
…, przez którego strony muszą być reprezentowane. Jeśli jednak dana strona nie jest w stanie w całości lub w części ponieść kosztów postępowania, może ona złożyć wnio­sek o przyznanie pomocy w tym zakresie nieobjęty przymusem adwokackim. Wniosek powinien zawierać wszelkie informacje, z których wynika, że istnieje taka potrzeba. 5.5.8. System językowy Język postępowania (jeden z 23 języków urzędowych UE11) wybiera skarżący. Jeśli jednak pozwanym jest państwo członkowskie albo osoba fizyczna lub prawna mająca przynależność do państwa członkowskiego, językiem postępowania jest język urzędowy tego państwa. W postępo­waniu prejudycjalnym językiem postępowania jest język sądu, który skierował sprawę do Trybunału. Wymiana stanowisk w toku rozpraw tłumaczona jest wedle potrzeby symul­tanicznie na różne języki urzędowe UE…
…. Sędziowie naradzają się bez tłumaczy w jednym wspólnym języku, którym zgodnie z tradycją jest język francuski.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz