Trybunał Sprawiedliwości UE

Nasza ocena:

3
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1582
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Trybunał Sprawiedliwości UE - strona 1 Trybunał Sprawiedliwości UE - strona 2 Trybunał Sprawiedliwości UE - strona 3

Fragment notatki:

Trybunal Sprawiedliwosci UE
Informacje ogólne:
Mianem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej obejmuje się Trybunał Sprawiedliwości, Sąd zwany Sądem Pierwszej Instancji oraz sądy wyspecjalizowane Trybunał Sprawiedliwości UE zgodnie z Traktatami orzeka w zakresie skarg wniesionych przez państwa członkowskie, osoby fizyczne lub prawne; w zakresie pytań prejudycjalnych, w zakresie innych spraw przewidzianych w Traktatach. Skład Trybunału Sprawiedliwości: W skład TS wchodzi jeden sędzia z każdego państwa członkowskiego, który ma kwalifikacje do zasiadania na najwyższych stanowiskach sądowych w swoim kraju. 8 rzeczników generalnych, których zadaniem jest wspomaganie TS w jego pracach. Mają za zadanie przedstawianie przy zachowaniu pełnej niezależności i bezstronności uzasadnionych wniosków w niektórych sprawach rozpatrywanych przez TS. Wnioski, które przedstawiają rzecznicy stanowią propozycje rozstrzygnięcia danej sprawy, dlatego nie są wiążące dla TS. Wśród rzeczników generalnych zawsze jest miejsce dla rzecznika pochodzącego z Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włoch, Wielkiej Brytanii, a pozostałe miejsca zapełniane są w drodze rotacji. Rada Unii Europejskiej może zwiększyć liczbę rzeczników generalnych. Sędziowie i rzecznicy generalni mianowani są na 6 lat za wspólnym porozumieniem państw członkowskich po konsultacji z komitetem powoływanym przez Radę Unii Europejskiej. Komitet ten składa się z byłych członków TS, osób będących członkami krajowych sądów najwyższych, uznanych prawników i jednej kandydatury przedstawionej przez PE, ale spełniającej wyżej wymienione warunki. Co 3 lata następuję odnowienie składów sędziowskich i rzeczników generalnych.
Funkcja sędziego kończy się z chwilą końca kadencji, śmierci, rezygnacji, zwolnienia z funkcji jednomyślnie podjętą decyzją przez sędziów TS. To samo odnosi się do rzeczników generalnych. Sędziowie i rzecznicy dysponują immunitetem jurysdykcyjnym, który może być uchylony W czasie pełnienia swoich funkcji sędziowie i rzecznicy nie mogą sprawować żadnych funkcji politycznych i administracyjnych. Struktura wewnętrzna: Prezes Trybunału Sprawiedliwości wybierany jest spośród sędziów na okres 3 lat. Jego mandat jest odnawialny. Spośród rzeczników generalnych Trybunał Sprawiedliwości wybiera pierwszego rzecznika na okres 1 roku. Trybunał powołuje izby składające się z 3 lub 5 sędziów. Trybunał może również obradować w Wielkiej Izbie lub pełnym składzie. Wielka Izba składa się z 13 sędziów i obraduje się w niej na wniosek państwa członkowskiego lub instytucji UE będących stronami postępowania. Trybunał obraduje w pełnym składzie w sprawach o zdymisjonowanie komisarza, RPO, członka TO oraz w sytuacjach gdy wniesiona sprawa ma wyjątkowe znaczenie. Obrady pełnego składu są ważne gdy zasiada w nim 15 sędziów.

(…)

… są przez Radę Unii Europejskiej przy Sądzie Pierwszej Instancji Członkowie sądów wyspecjalizowanych wybierani są spośród osób o niekwestionowanej niezależności i mogących zajmować stanowiska sądowe. Od orzeczeń wydawanych przez sądy wyspecjalizowane przysługuje odwołanie do Sądu. Jedynym dotąd utworzonym sądem wyspecjalizowanym jest Sąd do spraw Służby Publicznej UE. Składa się z 7 sędziów mianowanych na 6…
… lat, jego mandat jest odnawialny i wspiera TS we wszystkich czynnościach urzędowych. Sekretarz nadzoruje prace sekretariatu. Sekretariat ma za zadanie prowadzenie rejestru pism procesowych, załączonych dokumentów.
Właściwości Trybunału Sprawiedliwości: Trybunał jest wyłącznie właściwy:
W sprawach skarg przeciwko państwom członkowskim za naruszenie prawo UE wnoszonych przez Komisję, inne państwa członkowskie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz