Wstęp do prawa europejskiego

note /search

ACQUIS COMMONAUTAIRE (źródła prawa)

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1120

Źródła prawa - pojecie ACQUIS COMMONAUTAIRE - to dorobek wspólnotowy. Na dorobek ten składa się cale dotychczasowe prawo UE, wraz z ukształtowanymi sposobami jego rozumienia i stosowania, orzecznictwo sadowe, zwyczaje, a także wartości tkwiące u pod...

Akty Prawa Pochodnego w I filarze

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 658

Akty Prawa Pochodnego w I filarze Art. 249 TWE zawiera katalog aktów prawa pochodnego. Są to akty wiążące: roporządzenia, dyrektywy, decyzje. Oraz niewiążące: zalecenia, opinie i inne. Rozporządzenia- maja zasięg ogólny. Wiążą w całości i są bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach czlonk. Ic...

Bezpośredni skutek norm prawa UE

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1218

Bezpośredni Skutek Rozporządzeń - normom rozporządzeń przypisuje się automatycznie bezpośredni skutek, zarówno w układzie wertykalnym jak i horyzontalnym. Aby rozporządzenie było bezpośrednio skuteczne musi odpowiadać wymaganiom bezpośredniej skuteczności, a wiec przepisy rozporządzeń musza być prec...

Bezpośredniość

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1281

Bezpośrednie obowiązywanie prawa wspólnotowego - normy prawa wspólnotowego od dnia wejścia w życie staja się automatycznie częścią porządku prawnego w państwach członkowskich. Występują obok norm prawa krajowego, ale są nim w sposób funkcjonalny powiązane, w razie konfliktu tych norm pierwszeństwo m...

Cele Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1078

Cele Unii Europejskiej określa art. 2 TWE: * zapewnienie harmonijnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego gospodarczego całej Wspólnocie * zapewnienie wysokiego poziomu zatrudnienia * równość wobec prawa kobiet i mężczyzn * podnoszenie i wyrównanie poziomu życia miedzy poszczególnymi regionam...

Definicje z prawa UE

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 469
Wyświetleń: 1659

Pracownik - osoba wykonująca pewne uzasadnione gospodarczo i mające wymierną wartość czynności na rzecz i pod kierownictwem innej osoby, otrzymująca za to wynagrodzenie. Usługa - jest to pewna czynność wykonywana jednorazowo na rzecz innej osoby o charakterze trans granicznym. Usługa to nie tylko ś...

ETS w trzech filarach

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1344

ETS w I filarze - ma on pełny zakres jurysdykcji, tzn. sporna i niesporna ( opiniodawcza) *jurysdykcja sporna rozpatruje skargi z art. 226, 227, 235, 232, 230 *jurysdykcja niesporna - pytania prejudycjalne ( art.234), o zgodności norm międzynarodowych międzynarodowych traktatami (art.300 TWE), odw...

III filar- instrumenty prawne

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 861

III filar- instrumenty prawne. Traktat z Mastricht wprowadził w III filarze następujące instrumenty prawne: * współdziałanie i wspólne stanowiska- określają stosunek UE do danej kwestii, państwa członkowskie są zobowiązane do ich obrony...

Instytucje UE

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1701

Rada Europejska - działalność zapoczątkowana w grudniu '74, została zinstytucjonalizowana przez JAE. Skład to: szefowie państw, szefowie rządów, przewodniczący KE, ministrowie spr zagr., jeden z członków KE, w obradach uczestniczą: sekretarz generalny Rady Europejskiej, sekretarz generalny KE, kilku...

Klauzula nienaruszalności

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 917

Klauzula nienaruszalności - dotyczy dwóch kwestii: *Zastrzega ze decyzje mające wpływ na kwestie polityczno obronne są podejmowane bez uszczerbku dla polityki zobowiązań państw członkowskich należących do NATO. Wspólna obrona wykonywana w ramach NATO jest zgodna ze wspólna polityka bezpieczeństwa i...