Wstęp do prawa europejskiego - strona 2

note /search

Konsekwencje Traktatu z Amsterdamu

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 651

Konsekwencje TA (Traktat z Amsterdamu): -zwiekszone rolę PE (Parlament Europejski) w powoływaniu członków KE (Komisja Europejska), określono max liczbę członków PE na700 deputowanych -uproszczono procedury decyzyjne z działem PE, szczególnie procedurę współdecydowania -ograniczono stosowanie proc...

Konsekwencje TUE (Traktatu z Maastricht)

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1358

Konsekwencje TUE ( Traktat z Maastricht ) został podpisany w Maastricht na czas nieokreślony, wszedł w Zycie w listopadzie 1993. Traktat z Maastricht - TUE zawierał następujące postanowienia: * poszerzono obszar działania EWG i zmieniono jej nazwę na Wspólnotę Europejską; * ustanowiono Unię Europ...

Konwencja o niektórych wspólnych instytucjach WE z 1958 r.

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

Konwencja o niektórych wspólnych instytucjach WE z 1958r weszła w życie 1.Stycznia 1958r. Równocześnie z TEWG i TEWEA została przyjęta konwencja o niektórych wspólnych instytucjach WE. Jej celem było ograniczenie liczby instytucji odpowiedzialnych za wypełnianie w WE podobnych zadań. Postanowiono ze...

Locus standi

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 161
Wyświetleń: 2373

Locus standi podmiotów uprzywilejowanych ( prawo wnoszenia skarg) do podmiotów uprzywilejowanych zaliczamy: * państwa członkowskie * parlament europejski ( od traktatu nicejskiego ) * rade UE * komisje europejska Maja one nieograniczo...

Odpowiedzialność kontraktowa

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 847

Odpowiedzialność kontraktowa - Zgodnie z ART. 288 TWE odpowiedzialność kontraktowa wspólnoty reguluje Prawo właściwe dla danej umowy. Do dochodzenia odpowiedzialności są sady krajowe. Możliwe jest tez poddanie takich umów jurys...

Procedury przed Trybunałem (ETS)

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 707

Procedury przed Trybunałem, skargi z art. 226, 227, 230, 232, 234, 235,300 Art. 226 TWE skarga nie wywiązania się państwa ze zobowiązań wspólnotowych ( wnosi ja Komisja Europejska) - ETS przyjmuje ze naruszenie zobowiązania może polegać na działaniu lub zaniechaniu, zobowiązanie może wynikać z praw...

Procedury - definicje

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

Procedura konsultacji - Opiniowanie projektu aktu przez PE. Polega na obowiązku zasięgnięcia przez Rade UE opinii PE. Opinia PE nie wiąże prawnie rady ale ma duże znaczenia polityczne. Jeżeli po wyrażeniu opinii przez PE, akt uległ istotnym zmianom, wymagane jest ponowne zasięgniecie prawnej opinii ...

Skutki orzeczenia wstępnego ETS

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

Skutki orzeczenia wstępnego - wiąże ono sąd krajowy w danej sprawie, a także inne sady rozpatrujące ta sprawę w wyniku wniesienia środków odwoławczych. Gdy ETS dokona wykładni przepisów prawa wspólnotowego sąd krajowy jest obowiązany do ...

Swobodny przepływ w UE

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 742

Swobodny przepływ towarów - charakterystyczne cechy: * zakaz wprowadzania cel i środków o skutku podobnym do cel *zakaz nakładania ograniczeń ilościowych środków o skutku podobnym do ograniczeń ilościowych *zakaz dyskryminująceg...

Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa - II i III filar

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 700

II Filar Unii Europejskiej - Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Samodzielna role w UE w tym również w II filarze odgrywa Rada Europejska. Rada Europejska - TA umocował Rade Europejska również jako organ II filaru. Do jej kompetencji należy określenie głównych kierunków działań WPZiB popr...