Instytucje UE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 448
Wyświetleń: 1554
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instytucje UE - strona 1 Instytucje UE - strona 2 Instytucje UE - strona 3

Fragment notatki:

Rada Europejska - działalność zapoczątkowana w grudniu '74, została zinstytucjonalizowana przez JAE. Skład to: szefowie państw, szefowie rządów, przewodniczący KE, ministrowie spr zagr., jeden z członków KE, w obradach uczestniczą: sekretarz generalny Rady Europejskiej, sekretarz generalny KE, kilku uczestników sekretariatu Rady odpowiedzialnych za sprawozdanie z obrad. Rada europejska spotyka się dwa razy w roku na sesjach zwyczajnych pod koniec każdej prezydencji, w czerwcu i grudniu. Posiedzenie trwa dwa dni, brak regulaminu obrad, miejsce obrad wyznacza państwo sprawujące prezydencje. Zadania Rady europejskiej:
* powołanie przewodniczącego KE
*nieformalne konsultacje
* wymiana poglądów * osmaganie konsensusu bez formalnego podejmowania decyzji
*wydawanie ogólnych zaleceń politycznych
* gwarantowanie spójności działań UE we wszystkich dziedzinach
Rezolucje to wszystkie postanowienia rady europejskiej nie posiadające charakteru wiążącego
Parlament Europejski - liczba mandatów przypadających na poszczególne państwa jest określana każdorazowo w traktacie akcesyjnym i podlega weryfikacji; kadencja 5 lat; deputowani maja immunitet na terytorium państw ojczystych przez cala kadencje; mandat jest niepołączalny z funkcjami rządowymi oraz z członkostwem w instytucjach europejskich. Każdy deputowany reprezentuje całość społeczeństwa unijnego, deputowany może być parlamentarzysta w kraju.
Struktura wewnętrzna PE - PE wybiera ze swego grona przewodniczącego przewodniczącego prezydium ( 14 wiceprzewodniczących, 5 kwestorów z głosem doradczym) - kadencja trwa 2.5 roku; funkcje przewodniczącego:
Reprezentacyjne, kieruje pracami PE, zgłasza decyzje PE; Konferencja przewodniczących to organ właściwy dla tworzenia i funkcjonowania wewnętrznych organów PE; Prezydium decyduje o sprawach finansowych organizacyjnych.
Komisje ( Bruksela), jest ich 17, przygotowują decyzje PE, zajmują się rożnymi dziedzinami traktatów
Sekretariat ( Luksemburg) wspiera działania logistyczne i … , na czele stoi sekretarz generalny; 3.5 tys. stałych urzędników.
Siedziba ( Strasburg ) sesje plenarne- PE obraduje w systemie sesyjnym od marca, raz w miesiącu od poniedziałku do piątku, w sumie 60 dni roboczych; podejmowanie decyzji bezwzględna większością głosów przy quorum ( 1/3 deputowanych) glosowanie tajne, jawne, lub imienne.
Funkcje PE:
prawodawcze - procedury współdecydowania i współpracy; prawo veta; konsultacje aktów rady wnioskowanych przez KE, wydając opinie; procedura uchwalania budżetu; inicjowanie inicjatywy ustawodawczej opiniodawcze i doradcze - sprawa polityki zagranicznej, sprawy budżetowe, badania naukowe, edukacja, ochrona zdrowia, wydawanie opinii i zaleceń


(…)

… funduszami wspólnotowymi
kontrolowanie zgodności z prawem wspólnotowym umów zawieranych przez państwa członkowskie
reprezentowanie WE w postępowaniu przed ETS
Europejski Trybunał Sprawiedliwości - państwa czlonk zobowiązały się do poddawania wszystkich sporów wynikłych na tle wykładni i stosowania prawa wspólnotowego pod rozstrzygniecie ETS. Siedziba Luxemburg. Skład - 25 sędziów rzecznik generalny
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz