Europejski Trybunał Sprawiedliwości - omówienie instytucji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1505
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Europejski Trybunał Sprawiedliwości - omówienie instytucji - strona 1

Fragment notatki:

Ma 6 stron. Zawiera takie zagadnienia jak: podstawy traktatowe, członkowie ETS, postępowanie przed ETS, Sąd Pierwszej Instancji.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości
Podstawy traktatowe: art. 220 - 245 TWE
Protokół o statucie ETS z 1957 roku
Regulamin postępowania ETS z 1974 roku
Ranga instytucji: organ główny Wspólnot
Skład: 15 sędziów i 9 rzeczników generalnych
Sposób orzekania: postępowanie jawne
Na mocy Protokołu o statucie ETS z 1957 roku Europejski Trybunał Sprawiedliwości stał się instytucją wspólną dla trzech Wspólnot Europejskich. ETS jest jednym z najważniejszych organów wspólnotowych. Działalność ETS została określona w trzech traktatach założycielskich oraz w protokołach zawierających statut ETS. Zgodnie z traktatem o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej, ETS określa swoje zasady postępowania (tytuł III statutu). Przyjęcie tych zasad wymaga jednomyślnego zatwierdzenia przez Radę. Zmiany statutowych postanowień proceduralnych dokonuje jednomyślnie Rada na wniosek ETS i po konsultacji z Komisją i Parlamentem Europejskim. Od 1 września 1989 r. ETS posiada podległą mu komórkę pomocniczą jaką jest Sąd Pierwszej Instancji. Siedzibą ETS jest Luksemburg. ETS pracuje w trybie stałym z przerwą wakacyjną od 15 lipca do 15 sierpnia.
W skład ETS wchodzi 15 sędziów i 9 rzeczników generalnych (adwokatów). Zarówno jedni jak i drudzy są powoływani przez rządy państw członkowskich w drodze porozumienia. Kadencja sędziów i rzeczników trwa 6 lat. Co 3 lata następuję częściowe odnowienie składu sędziowskiego, obejmujące na zmianę 8 albo 7 sędziów. Również co 3 lata ma miejsce odnowienie składu rzeczników generalnych obejmujące 5 albo 4 rzeczników. Znaczący jest brak określenia w traktacie narodowości sędziów i ich liczby przypadające na dane państwo członkowskie. Praktyka pokazała jednak, że w składzie ETS zawsze znajdował się przynajmniej 1 sędzia z każdego państwa członkowskiego. Kiedy liczba państw członkowskich była parzysta, w ETS zasiadał dodatkowy sędzia wybierany po kolei z każdego dużego państwa członkowskiego. Jeśli chodzi o rzeczników generalnych, to co do zasady 5 pochodzi z po 1 z każdego z dużych państw członkowskich, a 3 pochodzi kolejno z 10 pozostałych państw członkowskich.
Traktat określił warunki, jakie muszą spełniać członkowie ETS. Sędziowie i rzecznicy generalni wybierani są spośród osób dających gwarancje całkowitej niezależności. Muszą posiadać w państwie członkowskim ich pochodzenia kwalifikacje wymagane od kandydatów na najwyższe stanowiska w sądownictwie lub być uznanymi specjalistami w dziedzinie prawa. Przed objęciem swej funkcji składają publicznie przysięgę. W ten sposób zobowiązują się wykonywać swoją funkcję całkowicie niezależnie, zgodnie z posiadaną wiedzą i sumieniem, a także zachowywać tajemnicę służbową. Obowiązuje ich zasada niepołączalności stanowisk w tym samym zakresie co członków Komisji Europejskiej. Immunitet członków ETS ma charakter ogólny i jest szerszy od immunitetu przysługującego innym funkcjonariuszom wspólnotowym. Immunitet może być uchylony przez ETS na posiedzeniu plenarnym. Odwołanie sędziego lub rzecznika generalnego może nastąpić tylko w wyniku jednomyślnej decyzji pozostałego składu orzekającego, stwierdzającej, że dany sędzia przestał spełniać wymagane warunki lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. W przypadku przedwczesnego zwolnienia się miejsca w ETS na pozostały czas kadencji mianuje się następcę.

(…)

… légalité)
orzeczenia rozstrzygające sprawy związane z odpowiedzialnością (recours de pleine juridiction)
oraz orzeczenia wstępne (renvois préjudiciels)
Sąd Pierwszej Instancji
Sąd Pierwszej Instancji rozstrzyga:
spory między instytucjami a ich funkcjonariuszami
sprawy wszczęte przez osoby fizyczne i prawne w celu unieważnienia aktu prawnego lub stwierdzenia naruszenia zasad konkurencji
sprawy…
…. Postępowanie przed ETS jest co do zasady prowadzone w języku francuskim, ponieważ jest to język roboczy trybunału. Powód może jednak wybrać jeden z 10 urzędowych języków Wspólnoty Europejskiej. Wówczas wybrany język będzie używany do prowadzenia postępowania, przy redagowaniu pism procesowych oraz przy wydawaniu orzeczenia. W części ustnej postępowania zapewnione jest symultaniczne tłumaczenie postępowania…
… kolejno: stan faktyczny, stan prawny i ostateczną decyzję ETS.
ETS jest właściwy do:
kontroli legalności aktów prawa wspólnotowego
rozstrzyganie spraw związanych z odpowiedzialnością
wydawanie orzeczeń wstępnych
Podstawowym traktatowym zadaniem ETS jest zapewnianie przestrzegania prawa przy wykładni i stosowaniu Traktatu o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej. W związku z tym ETS kontroluje przestrzeganie…
….
ETS mianuje swojego sekretarza i określa jego statut. Wyboru sekretarza dokonuje się na tych samych zasadach co Przewodniczącego. Jego zadaniem jest czuwanie nad regulaminowym przebiegiem postępowania przed ETS. W szczególności czuwa nad poprawnym wniesieniem skargi, sporządza rejestr czynności sądowych, odpowiada za terminowe dostarczenie pism procesowych, podpisuje oryginał orzeczenia i deponuje…
Akcie Europejskim. Wówczas zadanie powołania takiej instytucji powierzono Radzie UE. W rezultacie SPI powstał mocą decyzji Rady z 24 października 1988 r. Działalność SPI reguluje Traktat o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej, postanowienia decyzji założycielskiej SPI, statuty ETS oraz regulamin proceduralny SPI. SPI składa się z 15 członków. Są oni mianowani w wyniku wspólnego porozumienia przez rządy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz