Uniwersytet Łódzki

note /search

Zarys myśli politycznej - wykłady

 • Uniwersytet Łódzki
 • Zarys myśli politycznej
Pobrań: 2345
Wyświetleń: 3318

WYKŁAD 1 Decydujące znaczenie dla tak intensywnego rozwoju filozofii politycznej miała niewątpliwie różnorodność ustrojowa starożytnej Hellady. Różnorodność ta pozwoliła Grekom na sklasyfikowanie i opisanie większości do dziś istniejących form sprawowania rządów: demokracja - Ateny oligarchia - K...

Podstawy statystyki

 • Uniwersytet Łódzki
 • Statystyka
Pobrań: 2170
Wyświetleń: 6405

Słowo STATYSTYKA wywodzi się od łacińskiego słowa STATUS oznaczającego „stan rzeczy”. W łacinie średniowiecznej słowa status używano dla opisania politycznego stanu rzeczy. Termin STATYSTYKA został wprowadzony w połowie XVII w. przez Gotfrieda Achenwalla, który rozumiał statystykę ja...

Prawo karne część ogólna i szczegółowa

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo karne
Pobrań: 3241
Wyświetleń: 8722

...Tak skonstruowana teoria kontratypów przez twórcę i założyciela krakowskiej szkoły została odrzucona i poddana krytyce przez jego kontynuatorów ( A. Zoll ). Autor ten przeniósł na grunt polskiej doktryny koncepcję stosowaną przez Claude Roxina- teoretyka, profesora Uniwersytetu w Monachium. W...

System organów ochrony prawnej

 • Uniwersytet Łódzki
 • System organów ochrony prawnej
Pobrań: 322
Wyświetleń: 3010

...Istnieje w doktrynie kilka stanowisk, dotyczących wykładni pojęcia wymiar sprawiedliwości i pojęcia organów ochrony prawnej. Art. 175 ust. 1 Konstytucji posługuje się pojęciem „wymiar sprawiedliwości” i wskazuje na Sąd Najwyższy, sądy powszechne, administracyjne i wojskowe. W nauce prawa ...

Powszechna historia państwa i prawa - zagadnienia, pytania na egzamin ...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 6461
Wyświetleń: 11942

Zawiera opis historii państwa i prawa oraz ustroju. Opis historii państwa i prawa oraz ustroju Francji, testy źródłowe oraz teksty Konstytucji m.im. Stanów Zjednoczonych. Opracowanie konstytucji Weimarskiej, Francuskiej. Istnieje wiele definicji państwa. Pierwszą podał Arystoteles, który uważał ...

Zarys prawa pracy z prawem urzędniczym

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 1239
Wyświetleń: 5201

Jest to zbiór wykładów z przedmiotu prawo pracy na UŁ (Uniwersytecie Łódzkim), wykładowca to dr D. Makowski. Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: właściwości prawa pracy, umowa o pracę, czas pracy, wynagrodzenie za pracę, nietypowe formy zatrudnienia, ochrona szczególna p...

Prawo administracyjne - komplet wykładów

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 5257
Wyświetleń: 12110

dr hab. Ewa Olejniczak-Szałowska. Notatka składa się z 23 stron i porusza m.in. zagadnienia takie jak: cechy działalności administracji publicznej, funkcje administracji, nowoczesna administracja powinna, źródła prawa, dziennik ustaw i monitor polski, stosunek administracyjno-prawny, teoria org...

Postępowanie administracyjne - komplet wykładów

 • Uniwersytet Łódzki
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 3290
Wyświetleń: 9443

Decyzje zapadające po wznowionym postępowaniu administracyjnym.Wznowienie postępowanie administracyjne może zakończyć się w trojaki sposób. Zawsze jest to decyzja administracyjna.Pierwszą z takich decyzji jest decyzja o odmowie uchylenia dotychczasowej decyzji. Zapada ona...

Postępowanie sądowo-administracyjne - Wojewódzki Sąd Administracyjny...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 1288
Wyświetleń: 5747

Zagadnienia wprowadzające Początków sądownictwa administracyjnego upatruje się w epoce napoleońskiej. Przyjęta we Francji koncepcja sądownictwa administracyjnego polegała na utworzeniu w ramach administracji pewnych organów wyspecjalizowanych i powierzeniu im funkcji orzekania w szczególnych fo...

Prawo ochrony środowiska - Zasada prwencji

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 2625
Wyświetleń: 7189

Z jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: źródła norm prawa ochrony środowiska, pojęcie prawne ochrony środowiska, obszary prawnej regulacji ochrony środowiska, rola metody administracyjno-prawnej, prawne formy korzystania ze środowiska. Ponadto są w niej poruszone zagadnienia takie, ...