System organów ochrony prawnej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 322
Wyświetleń: 3010
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
System organów ochrony prawnej  - strona 1 System organów ochrony prawnej  - strona 2 System organów ochrony prawnej  - strona 3

Fragment notatki:
...Istnieje w doktrynie kilka stanowisk, dotyczących wykładni pojęcia wymiar sprawiedliwości i pojęcia organów ochrony prawnej. Art. 175 ust. 1 Konstytucji posługuje się pojęciem „wymiar sprawiedliwości” i wskazuje na Sąd Najwyższy, sądy powszechne, administracyjne i wojskowe. W nauce prawa proponuje się natomiast kilka ujęć tego pojęcia, a sprowadzają się one do definicji przedmiotowych (działalność polegająca na rozstrzyganiu konfliktów prawnych), podmiotowych (w myśl których wymiar sprawiedliwości sprawują sądy) oraz mieszanych (sądy sprawują wymiar sprawiedliwości w celu rozstrzygania sporów).
Sądami powszechnymi są sądy rejonowe, sądy okręgowe oraz sądy apelacyjne.
Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości w zakresie nienależące do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego.
Sądy powszechne wykonują również zadania z zakresu ochrony prawnej, powierzone w drodze ustaw....


...W sądzie rejonowym mającym siedzibę w mieście będącym siedzibą sądu okręgowego, w którym jest utworzony wydział ubezpieczeń społecznych albo wydział pracy i ubezpieczeń społecznych, tworzy się wydział ubezpieczeń społecznych do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, należących do właściwości sądów rejonowych w tym samym okręgu sądowym, albo w miejsce wydziału, o którym mowa w § 1 pkt 4, tworzy się wydział pracy i ubezpieczeń społecznych do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych należących do właściwości sądów rejonowych w tym samym okręgu sądowym. W uzasadnionych przypadkach wydziały te można utworzyć także w innym sądzie rejonowym...

SYSTEM OCHRONY ORGANÓW PRAWNYCH
Istnieje w doktrynie kilka stanowisk, dotyczących wykładni pojęcia wymiar sprawiedliwości i pojęcia organów ochrony prawnej. Art. 175 ust. 1 Konstytucji posługuje się pojęciem „wymiar sprawiedliwości” i wskazuje na Sąd Najwyższy, sądy powszechne, administracyjne i wojskowe. W nauce prawa proponuje się natomiast kilka ujęć tego pojęcia, a sprowadzają się one do definicji przedmiotowych (działalność polegająca na rozstrzyganiu konfliktów prawnych), podmiotowych (w myśl których wymiar sprawiedliwości sprawują sądy) oraz mieszanych (sądy sprawują wymiar sprawiedliwości w celu rozstrzygania sporów).
Sądami powszechnymi są sądy rejonowe, sądy okręgowe oraz sądy apelacyjne.
Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości w zakresie nienależące do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego.
Sądy powszechne wykonują również zadania z zakresu ochrony prawnej, powierzone w drodze ustaw.
Zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości wykonują sędziowie.
Zadania z zakresu ochrony prawnej w sądach wykonują także referendarze sądowi i starsi referendarze sądowi. Ilekroć w przepisach innych ustaw jest mowa o referendarzach sądowych, rozumie się przez to również starszych referendarzy sądowych.
Zadania, o których mowa w § 1 i 2, mogą wykonywać asesorzy sądowi, w zakresie udzielonego im upoważnienia.
Sędziowie tworzą samorząd sędziowski. Organami samorządu sędziowskiego są: zgromadzenie ogólne sędziów okręgu oraz zgromadzenie ogólne sędziów sądu apelacyjnego.
W sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości obywatele biorą udział przez uczestnictwo ławników w rozpoznawaniu spraw przed sądami w pierwszej instancji, chyba że ustawy stanowią inaczej.
Przy rozstrzyganiu spraw ławnicy mają równe prawa z sędziami.
Działalność administracyjna sądów ma na celu zapewnienie sądom odpowiednich warunków wykonywania ich zadań, o których mowa w art. 1 § 2 i 3.
Dz ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz