Prawo ochrony środowiska - Zasada prwencji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2618
Wyświetleń: 7175
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo ochrony środowiska - Zasada prwencji - strona 1 Prawo ochrony środowiska - Zasada prwencji - strona 2 Prawo ochrony środowiska - Zasada prwencji - strona 3

Fragment notatki:

Z jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: źródła norm prawa ochrony środowiska, pojęcie prawne ochrony środowiska, obszary prawnej regulacji ochrony środowiska, rola metody administracyjno-prawnej, prawne formy korzystania ze środowiska. Ponadto są w niej poruszone zagadnienia takie, jak: zasada zrównoważonego rozwoju, zasada prewencji, zasada "zanieczyszczający płaci", zasada eliminacji, postępowanie z odpadami.

Prawo
ochrony środowiska
/ wykłady /
Dr P. Korzeniowski
EGZAMIN : "0" pisemny testowy ( mogą być 2 pytania opisowe). Egzamin obejmuje materiał przedstawiony na wykładach.
Prawo ochrony środowiska wywodzi się z norm przepisów ochrony środowiska.
Prawo ochrony środowiska zajmuje się ochroną powietrza, wód, krajobrazów, gospodarką odpadami. Jest odrębną dziedziną prawa, bardzo rozbudowaną.
ŹRÓDŁA NORM PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA
Wywodzi się z prawa administracyjnego, przede wszystkim ma związek z decyzjami administracyjnymi. Opiera się o metodę reglamentacji.
Opiera się także o metody ekonomiczne, środki finansowe np. opłaty, podatki, kary. Tutaj ma odzwierciedlenie zasada zanieczyszczający płaci. Na rozwój prawa ochrony środowiska miały wpływ organizacje międzynarodowe.
DF. ŚRODOWISKA
Środowisko ozn. ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności jest to powierzchnia ziemi, wody, kopaliny, zwierzęta, rośliny, krajobraz, klimat.
POJĘCIE PRAWNE OCHRONY ŚRODOWISKA
Ochrona środowiska rozumiana jest jako:
Podjecie lub zaniechanie działań umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej i ochrona ta polega w szczególności na:
racjonalizm kształtowania środowiska i gospodarowanie zasobu ochrony środowiska zgodnie z zasobami zrównoważonego rozwoju.
przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu. Wynika z tego zasada prewencji.
przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego.
POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA
Politykę ochrony środowiska należy rozumieć jako zaplanowany, uporządkowany i zewidencjonowany kompleks działań podejmowany przez administrację publiczną mających na celu ochronę środowiska jako całości. Jest to system działań podejmowanych i realizowanych przez organy adm. publicznej w celu wykonania podstawowych funkcji państwa.
Politykę ochrony środowiska w ramach U.E. jest inaczej rozumiana niż w Polsce.
Dla UE jest jedynie instrumentem polityki ochrony środowiska. W Polsce jest odwrotnie - instrumentem jest polityk ochrony środowiska.
ZAŁOŻENIA POLITYKI OCHRONY ŚRODOWISKA W UE
Założenie:
Lepiej zapobiegać, niż naprawiać szkody środowiskowe.
Założenie:


(…)

…. Była ona podsumowaniem 20 lecia. ta zasada znalazła się w jednym dokumencie tej konferencji, czyli globalnym programie działania - AGENDA 21
W Polsce ta zasada pojawiła się w aktach normatywnych i w aktach politycznych.
Akt normatywny - ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z 1992 r.
Akt polityczny - w 1991 r. Sejm przyjął uchwałę w sprawie polityki ekologicznej zgodnie z tą
zasadą.
W 1994 r. Senat przyjął uchwałę programową dotyczącą polityki ekologicznej państwa, w której wyraźnie odwołał się do idei zrównoważonego rozwoju i zaleceń wypływających z AGENDY 21.
Generalnie w polskim ustawodawstwie ta zasada nie miała odzwierciedlenia w aktach normatywnych powszechnie obowiązujących W 1997 r. w Konstytucji ta zasada pojawiła się w art. 5. Nowelizacja ustawy o ochronie środowiska wprowadziła tą zasadę do treści…
… dokumentów na wszystkich szczeblach zarządzania państwem. Chodzi tutaj o dokument centralny mający postać polityki ekologicznej państwa, jak i lokalnych programów ochrony środowiska.
Ważny przepis zawarty jest także w Rozdziale 4, Dziale 2, tytuł 7 ustawy - artykuły 405.
Ten art. określa zadania funduszy ochrony środowiska. i gospodarki wodnej. Główna zasada wykorzystywania środków funduszy ozn., że środki…
… wyrazem tej koncepcji to najlepsza dostępna technika. Powołuje się na nią dyrektywa z 1996 roku o zintegrowanej kontroli i zarządzaniu zanieczyszczeniami środowiska. Definiuje ją usta3wa prawo ochrony środowiska
Ustawa prawo ochrony środowiska nie wymienia zasady prelikwidacji szkody w środowisku lub likwidacji szkody u źródła. Ustawodawca nie wymienił jej, ponieważ okazała się przestarzałą zasadą.
Zasada zamkniętego cyklu produkcji wiąże się z zasadą prewencji, ponieważ zgodnie z zasadą likwidacji szkody u źródła - ozn. opracowanie czystych technologii oraz opracowanie procesów technologii, które nie będą powodowały zanieczyszczeń. Zasadniczym celem tych przedsiewzięć jest ograniczenie ilości odpadów lub ich całkowite wyeliminowanie u źródła.
Zasada ta ma celu minimalizację strat i skutków…
… poziomie z uwzględnieniem rodzaju zanieczyszczeń, potrzebnych do działania oraz obszaru geograficznego który należy chronić - zasada subsydiarności. Założenie:
Krajowe programy państw członkowskich dotyczące środowiska winny być koordynowane w ramach całej wspólnoty.
OBSZARY PRAWNEJ REGULACJI
OCHRONY ŚRODOWISKA
Zagrożenia hydrosfery obejmujące:
zanieczyszczenia wód;
gospodarkę ściekami;
funkcjonowanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz