Polskie ustawy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polskie ustawy - strona 1 Polskie ustawy - strona 2 Polskie ustawy - strona 3

Fragment notatki:


Prawo gospodarki odpadami  Prawo gospodarki odpadami w Polsce w Polsc PRAWO ATOMOWE z 2000 r. z 27 kwietnia 2001r. z 13 września 1996 r. WRAKI SAMOCHODOWE – 01. 2005 ZŁOM EE – 07. 2005 z  27  k w i et n i a   20 0 1 r . USTAWA O  MIĘDZYNARODOWYM  PRZEMIESZCZANIU  ODPADÓW z 29 czerwca 2007 Podstawowe ustawy • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony  środowiska (Dz.U. nr  62, poz. 627)  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 62,  poz. 628)  • Ustawa z dnia  13 września 1996 r.   o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach (Dz.U. nr 132, poz. 622) • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i  odpadach opakowaniowych (Dz.U. nr 63, poz. 638) • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach  przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi  rodzajami odpadów oraz o opłacie produktowej i opłacie  depozytowej (Dz.U. nr 63, poz. 639) Polskie ustawy - pozostałe • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie  ustawy o odpadach oraz niektórych innych  ustaw (Dz.U. nr 175, poz. 1458) • Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu  pojazdów wycofanych z eksploatacji.  (Dz.U.  nr 25, poz. 2002) • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zuŜytym  sprzęcie elektrycznym i elektronicznym   (Dz.U. nr 180, poz. 1495) • Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o  przewozie drogowym towarów  niebezpiecznych (Dz.U. nr 199, poz. 1671 ze  zmianami) Polskie ustawy - pozostałe • Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o  międzynarodowym przemieszczaniu odpadów    (Dz.U. nr 124, poz. 859)  • Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji  Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2002 r., nr 112,  poz. 982 – tekst jednolity,  ze zmianami) • Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o StraŜy  Granicznej (Dz.U. z 2002 r. nr 171, poz. 1399  – tekst jednolity,  ze zmianami w Dz.U. z 2005,  nr 90, poz. 757) • Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o SłuŜbie Celnej  (Dz.U. nr 72, poz. 802 ze zmianami Dz.U. z  2004 r., nr 156 poz. 1641 i nr 273, poz. 2703) Polskie ustawy - pozostałe • Ustawa z dn 6 września 2001 r. o transporcie drogowym  (Dz.U z 2004 r., nr 204, poz. 2088 – tekst jednolity,  ze  zmianami Dz.U. z 2005, nr 180, poz. 1497) • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach  zuboŜających warstwę ozonową (Dz.U. nr 121 poz. 1263) • Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 2004 w sprawie  ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji 

(…)

… odpadów, które
moŜna pompować)
D4 Retencja powierzchniowa (np. umieszczanie odpadów na poletkach
osadowych lub lagunach)
D5 Składowanie na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na
składowiskach odpadów innych niŜ niebezpieczne
D6 Odprowadzanie do wód z wyjątkiem mórz *
D7 Lokowanie (zatapianie) na dnie mórz
D8 Obróbka biologiczna nie wymieniona w innym punkcie niniejszego
załącznika, w wyniku…
… przez ich utlenianie,
b) inne procesy termicznego przekształcania
odpadów, w tym piroliza, zgazowanie i proces
plazmowy, o ile substancje powstające podczas
tych procesów termicznego przekształcania
odpadów są następnie spalane.
Składowisko odpadów - obiekt budowlany
przeznaczony do składowania odpadów.
Definicje
Spalarnia odpadów –zakład lub jego część
przeznaczone do termicznego przekształcania
odpadów…
…. z 2005, nr 180, poz. 1497)
• Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach
zuboŜających warstwę ozonową (Dz.U. nr 121 poz. 1263)
• Oświadczenie rządowe z dnia 30 czerwca 2004 w sprawie
ratyfikacji przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji
bazylejskiej o kontroli transgranicznego przemieszczania i
usuwania odpadów niebezpiecznych, sporządzonej w
Bazylei dnia 22 marca 1989 r. (Dz.U. z 1995 r. nr 19, poz.
89)
• Konwencja bazylejska o kontroli transgranicznego
przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych,
sporządzona w Bazylei dnia 22 marca 1989 r. (Dz.U. z 1995
r. nr 19, poz. 88)
Polskie ustawy - pozostałe
• Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o
portowych urządzeniach do odbioru odpadów
oraz pozostałości ładunkowych ze statków
(Dz.U. nr 166, poz. 1361 oraz z 2004 r., nr 96,
poz. 959)
• Ustawa…
… przy udziale mikroorganizmów.
• Komunalne osady ściekowe - pochodzący z
oczyszczalni ścieków osad z komór
fermentacyjnych lub innych instalacji słuŜących
do oczyszczania ścieków komunalnych oraz
innych ścieków o składzie zbliŜonym do składu
ścieków komunalnych.
Definicje
Odpady komunalne - odpady powstające w
gospodarstwach domowych, a takŜe
odpady niezawierające odpadów
niebezpiecznych pochodzące…

zuboŜającymi warstwę ozonową
przepisy o GMO
przepisy o warunkach zdrowotnych Ŝywności i
Ŝywienia
substancje lub przedmioty nie spełniające
wymagań technicznych stawianych prawem –
ustalone na podstawie rozporządzenia
wykonawczego do ustawy o odpadach lub
ustawy prawo ochrony środowiska (azbest,
PCB)
Zamiar pozbycia się substancji
Zamiarem pozbycia się są objęte w
szczególności –
• pozostałości z działalności…
… ich zniszczenie,
H9 „zakaźne”: substancje zawierające Ŝywe mikroorganizmy lub
ich toksyny, o których wiadomo lub co do których istnieją
wiarygodne podstawy do przyjęcia, Ŝe powodują choroby
człowieka lub innych Ŝywych organizmów,
H10 „działające szkodliwie na rozrodczość”: substancje, które
jeśli są wdychane lub dostaną się drogą pokarmową lub jeśli
wnikają przez skórę mogą wywołać niedziedziczne wrodzone…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz