Zatwierdzenie programu gospodarowania odpadami wydobywczymi-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 448
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zatwierdzenie programu gospodarowania odpadami wydobywczymi-opracowanie - strona 1 Zatwierdzenie programu gospodarowania odpadami wydobywczymi-opracowanie - strona 2 Zatwierdzenie programu gospodarowania odpadami wydobywczymi-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

ZATWIERDZENIE PROGRAMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI WYDOBYWCZYMI
Posiadacz odpadów wydobywczych jest obowiązany do przedłożenia właściwemu organowi programu gospodarowania odpadami wydobywczymi przed rozpoczęciem działalności związanej z wytwarzaniem lub gospodarowaniem odpadami wydobywczymi.
Posiadacz odpadów wydobywczych, który prowadził działalność w dniu poprzedzaj ącym dzień wej ścia w życie ustawy jest obowiązany dostosować swoj ą działalność do przepisów ustawy do dnia 1 maja 2012 r.
Program gospodarowania odpadami wydobywczymi powinien zawierać dane umożliwiające organowi właściwemu ocenę osiągnięcia celu, o którym mowa w art. 8 ust. 2. ustawy o odpadach wydobywczych.
Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy o odpadach wydobywczych (Dz. U. z 2008 r. Nr 138, poz. 865) organem właściwym w sprawach odpadów wydobywczych jest:
marszałek województwa dla:
przedsięwzieć, dla których koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie kopalin ze złóż udziela minister właściwy do spraw środowiska lub marszałek województwa,
instalacji do przerobu kopalin wydobywanych ze złoża metodą podziemną
o przerobie nie mniejszym niż 100 000 m3,
obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych mogących przyjmować nie mniej niż 10 ton odpadów na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 ton;
wojewoda - dla przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zamkniętych;
starosta - w pozostałych przypadkach.
W przypadku prowadzenia w tym samym miejscu przedsięwzięć, o których mowa w ww. pkt 1 i 3, organem właściwym jest marszałek województwa.
Właściwość miejscową właściwego organu ustala się według miejsca prowadzenia działalności posiadacza odpadów wydobywczych.
Program gospodarowania odpadami wydobywczymi powinien zawierać:
opis działań maj ących na celu zapobieganie powstawaniu odpadów wydobywczych
ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów wydobywczych oraz ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
opis działań maj ących na celu odzysk odpadów wydobywczych, jeżeli jest on technologicznie i ekonomicznie uzasadniony oraz zgodny z przepisami o ochronie środowiska;
ocenę ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
klasyfikację obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych dokonaną zgodnie z ocena ryzyka obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
wyszczególnienie rodzaju odpadów wydobywczych przewidzianych do składowania w obiekcie unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, z uwzględnieniem charakterystyki tych odpadów;
określenie łącznej ilości odpadów wydobywczych przewidzianych do wytworzenia w ciągu roku;
opis procesów, podczas których powstaj ą odpady wydobywcze;

(…)

… i ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów wydobywczych oraz ich negatywnego oddziaływania na środowisko, w szczególności poprzez:
racjonalne gospodarowanie odpadami wydobywczymi w fazie działalności wydobywczej i przy wyborze metody wydobywania kopalin ze złóż oraz ich przeróbki,
analizę zmian, którym mogą ulec odpady wydobywcze w związku ze zwiększeniem się powierzchni ich kontaktu z czynnikami atmosferycznymi, w tym w zakresie ekspozycji na te czynniki,
umieszczenie odpadów wydobywczych z powrotem w wyrobiskach górniczych, w zakresie, w jakim jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione oraz zgodne z przepisami o ochronie środowiska, przepisami o odpadach i przepisami prawa geologicznego i górniczego,
umieszczenie warstwy uprawnej gleby z gruntów rolnych klasy od I do IV z powrotem na miejscu…
… działań dotyczących zamknięcia obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
ustalenia działań związanych z rekultywacj ą terenu,
sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym obiektem unieszkodliwiania odpadów wydobywczych;
opis działań mających na celu zapobieganie lub zminimalizowanie pogorszenia stanu wód, oraz maj ących na celu zapobieganie lub minimalizacj ę zanieczyszczenia powietrza i gleby;
wyniki…
… stateczność każdej tamy lub hałdy wznoszącej się ponad istniejącą uprzednio powierzchnię ziemi.

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz