Gospodarowanie odpadami Gr.2 - prezentacja - Oddziaływanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarowanie odpadami Gr.2 - prezentacja - Oddziaływanie - strona 1 Gospodarowanie odpadami Gr.2 - prezentacja - Oddziaływanie - strona 2 Gospodarowanie odpadami Gr.2 - prezentacja - Oddziaływanie - strona 3

Fragment notatki:

ZIIP 3, grupa 2.
Plan prezentacji
 Definicje związane z gospodarowaniem odpadami.
 Zasady gospodarowania odpadami.
 Regulacje prawne.
 Podział odpadów.
-kryteria podziału odpadów
-podział odpadów ze wzg. na źródło powstania.
-podział odpadów ze wzg. na stan skupienia

Gospodarowanie odpadami w Polsce.

Sposoby walki z odpadami.
-strategia UE w walce z odpadami.
-unieszkodliwianie odpadów.
-recykling
-selektywne gromadzenie odpadów.

Gospodarowanie odpadami w naszym mieście.

Znaki ekologiczne

Źródła informacji
Na początek kilka definicji.
Odpady - są to wszystkie przedmioty i substancje
stałe, a także nie będące ściekami substancje
ciekłe, powstające w wyniku działalności bytowej
lub gospodarczej człowieka, i nieprzydatne w
miejscu lub czasie w którym powstały.
Gospodarowanie odpadami – rozumie się przez to
zbieranie, transport, odzysk
i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór
nad takimi działaniami oraz nad miejscami
unieszkodliwiania odpadów.
Zasady gospodarowania odpadami
należy zapobiegać powstawaniu odpadów,
ograniczać ilość odpadów,
ograniczać negatywne oddziaływanie
odpadów na środowisko,
zapewnić zgodny z zasadami ochrony
środowiska odzysk,
zapewnić zgodne z zasadami ochrony
środowiska unieszkodliwianie odpadów,
których nie udało się poddać odzyskowi.
Regulacje prawne
Zasady gospodarowania odpadami
reguluje Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach i przepisy wykonawcze
znajdujące podstawę w jej artykułach.
Istota zagadnienia zawarta jest
w art. 5 Ustawy.
Regulacje prawne c.d.
Zgodnie z art. 5 ustawy kto podejmuje działania
powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów,
powinien takie działania planować, projektować i prowadzić,
tak aby:
 zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość
odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko przy
wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich
użytkowania;
 zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk,
jeżeli nie udało się zapobiec powstawaniu odpadów;
 zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska
unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się
zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi.
Kryteria podziału odpadów.
Odpady można podzielić na grupy wg
następujących kryteriów:
 źródło pochodzenia – sfera powstawania,
 kryterium surowcowe,
 stan skupienia,
 skład chemiczny,
 toksyczność,
 stopień zagrożenia dla środowiska,
 stopień przydatności (branżowej) do dalszego
wykorzystania.
Podział odpadów wg źródła
powstawania
Odpady powstałe
w wyniku
bytowania
człowieka
(komunalne)
Odpady
powstałe w
wyniku
działalności
gospodarczej
(przemysłowe)
Odpady
ściekowe
Podział odpadów ze względu na stan
skupienia.
 gazowe
 ciekłe
 stałe,
które ze względu na źródło pochodzenia dzielą się na:
 komunalne (odpady miejskie: z gospodarstw domowych,
obiektów usługowych, trawników i terenów parków, z ulic),
 przemysłowe,
 rolnicze – głównie odpady organiczne z produkcji roślinnej
 niebezpieczne – np. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz