Wytwarzanie odpadów-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 469
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wytwarzanie odpadów-opracowanie - strona 1 Wytwarzanie odpadów-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

WYTWARZANIE ODPADÓW
Zgodnie z art. 17 ust. 1 i 2 ustawy o odpadach wytwórca odpadów jest obowiązany do :
uzyskania decyzji zatwierdzaj program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 0,1 Mg rocznie;
przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg rocznie albo powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne;
uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacj ą instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie.
INFORMACJA O WYTWARZANYCH ODPADACH ORAZ SPOSOBACH GOSPODAROWANIA NIMI
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 pkt 2, art. 24 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.)
Wytwórca odpadów jest obowiązany do przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami jeżeli wytwarza:
odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg/rok,
odpady inne niż niebezpieczne w ilości powyżej 5 Mg/rok (art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpadach).
Informację o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi należy złożyć właściwemu organowi w terminie 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów lub zmianą tej działalności wpływającą na ilość lub rodzaj wytwarzanych odpadów lub sposobów gospodarowania nimi (art. 24 ust. 1 ustawy o odpadach).
Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o odpadach właściwym organem do przedłożenia przedmiotowej informacji jest:
marszałek województwa dla przedsięwzięć lub instalacji, o których mowa w art. 378 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.),
starosta dla pozostałych przedsięwzięć.
Informacja o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi, powinna zawierać:
wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania;
określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów.
Jeżeli w ciągu 30 dni od dnia złożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji administracyjnej, wytwarzający odpady może rozpocząć działalność (art. 24 ust. 5 ustawy ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz