Prawo ochrony środowiska

note /search

Prawo ochrony środowiska - Zasada prwencji

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 2520
Wyświetleń: 7007

Z jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: źródła norm prawa ochrony środowiska, pojęcie prawne ochrony środowiska, obszary prawnej regulacji ochrony środowiska, rola metody administracyjno-prawnej, prawne formy korzystania ze środowiska. Ponadto są w niej poruszone zagadnienia takie, ...

Prawo ochrony środowiska - postępowanie z odpadami

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 1582
Wyświetleń: 6034

Z jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: źródła norm prawa ochrony środowiska, zasady prawa ochrony środowiska, postępowanie z odpadami, zasady gospodarowania odpadami, ochrona wód morskich. Ponadto są w niej poruszane zagadnienia takie, jak: Konwencje Helsińskie dotyczące obszaru Mor...

Prawo ochrony środowiska - Zagrożenia środowiska

 • Uniwersytet Łódzki
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 875
Wyświetleń: 3010

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA Egzamin pisemny (opisowy) - 3 pytania Środowisko - w ustawie z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, art. 3 pkt 39, zawarta została definicja legalna, - jest to ogół elementów przyrodniczych, w tym...

Prezentacja wykład 3

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1463

DOSTĘP DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE Podstawy prawne • art. 74 ust. 3 Konstytucji RP → zasada prawa do informacji o stanie środowiska • KONWENCJA sporządzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji,...

Prezentacja wykład 4

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1092

UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA Podstawy prawne • KONWENCJA z Aarhus z 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (ratyfikowana przez Polskę) • Dyrektywa Rady 85/337/E...

Prezentacja wykład 5

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1050

OCHRONA ZASOBÓW ŚRODOWISKA – OCHRONA POWIETRZA Dwutorowość ochrony zasobów środowiska • ustalenie standardów jakości zasobów środowiska, kontrola ich przestrzegania i ew. działania służące przywróceniu ich przestrzegania • działania służące dotrzymywaniu ww. wymagań, w szczególności poprz...

Prezentacja wykład 6

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 924

OCHRONA PRZED HAŁASEM Podstawy prawne • Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku • Dział V Poś (art. 112 – art. 120a Poś) – ochrona obszarowa przed hałasem • Tytuł III Poś "Przeciwdzi...

Środowisko jako przedmiot ochrony prawnej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1281

ŚRODOWISKO JAKO PRZEDMIOT OCHRONY PRAWNEJ POJĘCIE ŚRODOWISKA: Brak jednej i powszechnie akceptowanej definicji → szerokie podejście Konstytucja RP również posługuje się tym pojęciem, nie definiując go Pierwsza definicja legalna w prawie polskim - ustawa z 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowi...

Źródła funkcje i zasady prawa ochrony środowiska

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 679
Wyświetleń: 1911

ŹRÓDŁA, FUNKCJE I ZASADY PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA ŹRÓDŁA PRAWA W ZNACZENIU FORMALNYM -Prawo powszechnie obowiązujące - zamknięty katalog źródeł -Prawo wewnętrznie obowiązujące - konstytucyjny katalog źródeł jest otwarty (Konstytucja RP wymienia: uchwały RM, zarządzenia Prezesa RM i ministrów) KONS...

Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1015

DOSTĘP DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE PODSTAWY PRAWNE • art. 74 ust. 3 Konstytucji RP → zasada prawa do informacji o stanie środowiska • KONWENCJA sporządzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawie...