Środowisko jako przedmiot ochrony prawnej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1267
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Środowisko jako przedmiot ochrony prawnej - strona 1 Środowisko jako przedmiot ochrony prawnej - strona 2 Środowisko jako przedmiot ochrony prawnej - strona 3

Fragment notatki:

ŚRODOWISKO JAKO PRZEDMIOT OCHRONY PRAWNEJ
POJĘCIE ŚRODOWISKA:
Brak jednej i powszechnie akceptowanej definicji → szerokie podejście Konstytucja RP również posługuje się tym pojęciem, nie definiując go Pierwsza definicja legalna w prawie polskim - ustawa z 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (ogół elementów przyrodniczych, w szczególności (…), znajdujących się zarówno w stanie naturalnym, jak też przekształconych w wyniku działalności człowieka) EWOLUCJA ZAKRESU PRZEDMIOTOWEGO POJĘCIA
Ustawa Sejmu Krajowego we Lwowie z 1869 r. (lub 1868 r.) „względem zakazu łapania, wytępiania i sprzedawania zwierząt alpejskich właściwych Tatrom, świstaka i dzikich kóz” Dekret Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z 1918 r. o opiece nad zabytkami sztuki i kultury (zabytki nieruchome to m.in.: jaskinie, głazy ze stopami, ogrody ozdobne, aleje stare cmentarne i przydrożne, drzewa sędziwe i okazałe, otaczające zamczyska, kościoły, kapliczki, figury, cmentarze itp.) Konstytucja z 1921 r. stanowiła, że tylko ustawa może ze względów publicznych ograniczyć prawa obywateli i ich związków do swobodnego użytkowania ziemi, wód, minerałów i innych skarbów przyrody (utrzymuje to konstytucja z 35 r.) Ustawa z 1934 r. o ochronie przyrody - „Ochronie podlegają twory przyrody, jako to: ziemia, jej ukształtowanie i formacje, jaskinie, wody stojące i płynące, wodospady, brzegi tych wód, zwierzęta, rośliny, minerały, skamieniałości - tak gatunki, jak zbiorowiska i poszczególne okazy” (uznane przez władze za podlegające ochronie ze wzgl. na int. publ) Ustawa z 1949 r. o ochronie przyrody objęła „zasoby przyrody”, „twory przyrody żywej i nieożywionej” (poszczególne okazy, ich skupienia i zbiorowiska na określonych obszarach oraz gatunki roślin i zwierząt) Konstytucja PRL z 1952 r. - mienie ogólnonarodowe, a w szczególności: złoża mineralne, podstawowe źródła energii, grunty państwowe, wody, lasy państwowe (…) - podlega szczególnej trosce i opiece państwa oraz wszystkich obywateli; PRL zapewnia ochronę i racjonalne kształtowanie środowiska naturalnego, stanowiącego dobro ogólnonarodowe (art. 8 ust. 1 i 2 po zm. z `76 r.) OBOWIĄZUJĄCE UNORMOWANIA
Konstytucja RP - odwołuje się do pojęcia środowiska w art. 5; 31 ust. 3; 68 ust. 4; 74 i 86 (nie podając jego definicji) Ustawa z 2001 r. - Poś - art. 3 pkt 39: DEFINICJA ŚRODOWISKA:
„ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności: powierzchnia ziemi (art. 3 pkt 25 Poś), kopaliny (art. 6 pkt 19 pr. geol. i górn.), wody (art. 5 pr. wod.),

(…)

… i górnicze; o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie ROZPORZĄDZENIA
-Z mocą ustawy (Prezydenta RP, wyd. w stanie wojennym) -Wykonawcze (wyd. przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania…
…, krajobraz, obszary naturalne (w tym bagna, obszary przybrzeżne i morskie), biologiczna różnorodność i jej składniki, w tym organizmy genetycznie zmodyfikowane) ŚRODOWISKO W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM
Brak jednolitej definicji; niektóre akty definiują na swój użytek, np.: KONWENCJA Espoo z 25..2.1991 r. o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym (zdrowie i bezpieczeństwo ludzi, flora…
… -Przewidziane w Poś i ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ZASADA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
-Raport Światowej Komisji do Spraw Środowiska ONZ (tzw. Raport Brundtland) z 1987 r. -Deklaracja Sztokholmska z 1972 r. oraz Deklaracja z Rio de Janeiro z 1992 r. -art. 5 Konstytucji i art. 1 Poś -art. 3 pkt…
…: powierzchnia ziemi (art. 3 pkt 25 Poś), kopaliny (art. 6 pkt 19 pr. geol. i górn.), wody (art. 5 pr. wod.), powietrze (art. 3 pkt 26 Poś), krajobraz (def. w Europejskiej Konwencji Krajobrazowej sporządzonej we Florencji 20.10.2000 r.), klimat (def. Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu - IPCC), pozostałe elementy różnorodności biologicznej (art. 5 pkt 16 uop), a także wzajemne oddziaływania pomiędzy tymi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz