Źródła funkcje i zasady prawa ochrony środowiska

Nasza ocena:

3
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1533
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Źródła funkcje i zasady prawa ochrony środowiska - strona 1 Źródła funkcje i zasady prawa ochrony środowiska - strona 2 Źródła funkcje i zasady prawa ochrony środowiska - strona 3

Fragment notatki:

ŹRÓDŁA, FUNKCJE I ZASADY PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA
ŹRÓDŁA PRAWA W ZNACZENIU FORMALNYM
-Prawo powszechnie obowiązujące - zamknięty katalog źródeł -Prawo wewnętrznie obowiązujące - konstytucyjny katalog źródeł jest otwarty (Konstytucja RP wymienia: uchwały RM, zarządzenia Prezesa RM i ministrów) KONSTYTUCJA RP
-Najwyższa moc obowiązywania, fundament systemu prawa -Zasady dotyczące środowiska/poś: zrównoważonego rozwoju (art. 5), proporcjonalności (art. 31 ust. 3), zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska (art. 68 ust. 4), zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego (art. 74 ust. 1), obowiązku ochrony środowiska (art. 74 ust. 2 i 4, art. 86), prawa do informacji o stanie środowiska (art. 74 ust. 3) RATYFIKOWANE UMOWY MIĘDZYNARODOWE
-Umowy, których ratyfikacja nie wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie -Umowy ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie -Umowy, które wymagają zgody na ratyfikację wyrażonej w trybie szczególnym -Np. Konwencja Espoo, Aarhus, Europejska Konwencja Krajorazowa PRAWO STANOWIONE PRZEZ ORGANIZACJĘ MIĘDZYNARODOWĄ -Rozporządzenia, Dyrektywy ,Decyzje ,Opinie i zalecenia Np. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska, Dyrektywa Ptasia, Siedliskowa, Decyzja Komisji w sprawie kryteriów i standardów metodologicznych dotyczących dobrego stanu środowiska wód morskich USTAWY
-Ustawa ogólna - Poś -Inne: o ochronie przyrody; o odpadach; Prawo wodne; Prawo geologiczne i górnicze; o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie ROZPORZĄDZENIA
-Z mocą ustawy (Prezydenta RP, wyd. w stanie wojennym) -Wykonawcze (wyd. przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania, uszczegółowionego podmiotowo, przedmiotowo i treściowo) AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO:
-Akt normatywny organu jst lub terenowego organu adm rządowej -Wyd. na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego -Obowiązuje powszechnie na obszarze działania organu wydającego -Ogłoszony w wojew. dz. urz. -Np. programy naprawcze, mpzp, uchwała sejmiku wojew. o utworzeniu parku krajobrazowego AKTY PRAWA WEWNĘTRZNEGO
-Np. zarządzenie ministra właściwego ds. środowiska lub rdoś w sprawie zadań ochronnych - odpowiednio - dla parku narodowego lub rezerwatu przyrody (art. 22 uop); zarządzenie nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

(…)

…; wstrzymania się od działań, które mogą spowodować szkody; stosowania metod i technologii najkorzystniejszych dla środowiska (BAT) ZASADA PRZEZORNOŚCI
-Art. 6 ust. 2 Poś: ”Kto podejmuje działalność, której negatywne oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, jest obowiązany, kierując się przezornością, podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze” -Większy stopień zapobiegliwości…
…. -Art. 7a Poś: Do bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku i do szkody w środowisku w rozumieniu ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie stosuje się przepisy tej ustawy. -Instrumenty realizacji: normy wyznaczające standardy jakościowe; administracyjna kara pieniężna; opłaty za korzystanie ze środowiska; zróżnicowane stawki podatków i innych danin publicznych służące celom ochrony…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz