Prezentacja wykład 6

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prezentacja wykład 6 - strona 1 Prezentacja wykład 6 - strona 2 Prezentacja wykład 6 - strona 3

Fragment notatki:

OCHRONA PRZED HAŁASEM
Podstawy prawne
• Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania
poziomem hałasu w środowisku
• Dział V Poś (art. 112 – art. 120a Poś) – ochrona obszarowa
przed hałasem
• Tytuł III Poś "Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom”
• Przepisy dotyczące dróg, linii kolejowych i tramwajowych,
lotnisk oraz portów (art. 173-179 Poś)
• Dział IV Poś "Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska
substancji lub energii”
• Dział III Tytułu V Poś "Administracyjne kary pieniężne”
• Dział VII Tytułu I Poś "Ochrona środowiska w
zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji” +
upzp i Pb
• Ustawy szczegółowe np. Prawo o ruchu drogowym czy kodeks
pracy i przepisy wykonawcze dot. BHP
Definicja hałasu w Poś
• art. 3 pkt 5 Poś: „dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz
do 16.000 Hz”
• Oznacza dźwięki, które słyszy człowiek
• Rozumienie inne od potocznego
• Wprowadzanie do powietrza hałasu (dźwięku) = emisja
(art. 3 pkt 4 Poś)
• Jeżeli jest to emisja, która może być szkodliwa dla
zdrowia ludzi lub stanu środowiska, może powodować
szkodę w dobrach materialnych, może pogarszać
walory estetyczne środowiska lub może kolidować z
innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze
środowiska, to mamy do czynienia z zanieczyszczeniem
(art. 3 pkt 49 Poś)
• Hałas w rozumieniu potocznym = zanieczyszczenie w
rozumieniu Poś
Definicja hałasu w dyrektywie 2002/49
• Niepożądane lub szkodliwe dźwięki powodowane
przez działalność człowieka na wolnym powietrzu
• Dyrektywa nie dotyczy:hałasu powodowanego przez osobę narażoną,
hałasu powodowanego czynnościami domowymi,
hałasu powodowanego przez sąsiadów,
hałasu w miejscu pracy,
hałasu wewnątrz środka transportu,
hałasu powodowanego działaniami wojskowymi na
terenach wojskowych
Por. art. 2 ust. 2a Poś: ustawy nie stosuje się w
zakresie hałasu powstającego w związku z
powszechnym korzystaniem ze środowiska
Standardy jakości w zakresie poziomu
hałasu
Norma kierunkowo-zadaniowa: ochrona przed
hałasem polega zapewnieniu jak najlepszego
stanu akustycznego środowiska (CEL), w
szczególności poprzez (ZADANIA):
• utrzymanie poziomu hałasu poniżej
dopuszczalnego lub co najmniej na tym
poziomie;
• zmniejszanie poziomu hałasu co najmniej do
dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany
Określenie dopuszczalnych
poziomów hałasu
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku
• Określa dopuszczalne poziomy hałasu (w Db)
określone wskaźnikami hałasu LDWN, LN, LAeq D i
LAeq N dla terenów przeznaczonych:
– pod zabudowę mieszkaniową,
– pod szpitale i domy opieki społecznej,
– pod budynki związane ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży,
– na cele uzdrowiskowe,
– na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
– na cele mieszkaniowo-usługowe
Klasyfikacja terenów wg ich rodzajów
określonych w art. 113 ust. 2 pkt 1 Poś
i rozp. MŚ
• W mpzp (jeżeli teren może być zaliczony do kilku

(…)

… ich
rodzajów)
• Administracyjna kara pieniężna – wymierza
WIOŚ, w drodze decyzji, za: m.in. przekroczenie,
określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie
hałasu lub o pozwoleniu zintegrowanym,
poziomów hałasu
Ochrona pozostałych zasobów
środowiska (1)
ochrona wód – art. 97-100 Poś (normy
kierunkowo-zadaniowe) + Prawo wodne + ustawa
o obszarach morskich RP i administracji morskiej i
ustawa o zapobieganiu…
… i leśnych
Ochrona pozostałych zasobów
środowiska (2)
• ochrona przed polami elektromagnetycznymi – art. 121-124 Poś
(schemat regulacji: norma kierunkowo-zadaniowa; określenie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku
oraz sposobów sprawdzania ich dotrzymania – w drodze
rozporządzenia MŚ, wydawanego w porozumieniu z ministrem
właściwym ds. zdrowia; obowiązek prowadzącego instalację oraz
użytkownika urządzenia emitującego pola elektromagnetyczne, do
wykonywania pomiarów poziomów pól i przekazywania ich
wyników WIOŚ i państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi
sanitarnemu; badania poziomów pól, ocena i obserwacja zmian –
WIOŚ w ramach PMŚ; WIOŚ prowadzi rejestr terenów, na których
stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól; brak
podstaw do uchwalania programów naprawczych)
• ochrona kopalin – art. 125-126 Poś (normy kierunkowo-zadaniowe)
+ Prawo geologiczne i górnicze
• ochrona zwierząt i roślin – art. 127-128 Poś (normy kierunkowozadaniowe) + ustawa o ochronie przyrody + ustawa o lasach +
ustawa o rybactwie śródlądowym + Prawo łowieckie + ustawa o
ochronie zwierząt

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz