Prezentacja wykład 5

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prezentacja wykład 5 - strona 1 Prezentacja wykład 5 - strona 2 Prezentacja wykład 5 - strona 3

Fragment notatki:

OCHRONA ZASOBÓW
ŚRODOWISKA
– OCHRONA POWIETRZA
Dwutorowość ochrony zasobów
środowiska
• ustalenie standardów jakości zasobów
środowiska, kontrola ich przestrzegania i ew.
działania służące przywróceniu ich
przestrzegania
• działania służące dotrzymywaniu ww.
wymagań, w szczególności poprzez
ograniczanie i kontrolę odprowadzania do tych
zasobów substancji i energii (emisja)
Ustalenie standardów jakości
środowiska
• standard jakości – poziomy dopuszczalne
substancji lub energii oraz pułap stężenia
ekspozycji, które muszą być osiągnięte w
określonym czasie przez środowisko jako
całość lub jego poszczególne elementy
przyrodnicze
• obowiązek ustalenia → co do zasady, minister
właściwy ds. środowiska (w porozumieniu z
innymi organami) poprzez wydanie
odpowiednich rozporządzeń wykonawczych
do Poś lub innych ustaw szczególnych
Kontrola przestrzegania
standardów jakości
• wskazane organy administracji (w
szczególności starosta,WIOŚ)
• w szczególności w ramach Państwowego
Monitoringu Środowiska
Konsekwencje naruszenia
wymaganego stanu
• obowiązek przygotowania i zrealizowania
odpowiedniego programu naprawczego,
służącego doprowadzeniu do przestrzegania
standardów jakości środowiska (jego treść – art.
84 ust. 2 Poś)
• akt prawa miejscowego przyjmowany przez
upoważniony szczegółowymi przepisami
terenowy organ administracji (np. program
ochrony powietrza i plan działań
krótkoterminowych; program ochrony
środowiska przed hałasem)
OCHRONA POWIETRZA – podstawy
prawne
• KONWENCJA w sprawie transgranicznego
zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości,
sporządzona w Genewie dnia 13 listopada 1979 r.
(ratyfikowana przez Polskę)
• DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości
powietrza i czystszego powietrza dla Europy
• DYREKTYWA 2001/81/WE PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 października 2001 r.
w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych
rodzajów zanieczyszczenia powietrza
• Art. 85-96a Poś (oraz unormowania dotyczące prawa
emisyjnego)
Standardy jakości powietrza
Norma zadaniowo-kierunkowa: zapewnienie jak
najlepszej jakości powietrza (cel), w szczególności
przez (zadania):
• utrzymanie poziomów substancji w powietrzu
poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co
najmniej na tych poziomach;
• zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu
co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one
dotrzymane;
• zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w
powietrzu poniżej poziomów docelowych albo
poziomów celów długoterminowych lub co
najmniej na tych poziomach
Poziom substancji w powietrzu
• Jest to stężenie substancji w powietrzu w
odniesieniu do ustalonego czasu lub opad takiej
substancji w odniesieniu do ustalonego czasu i
powierzchni (art. 3 pkt 28 Poś)
Poziomy:
• Dopuszczalny
• Docelowy
• Celu długoterminowego
Ustalone w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA
ŚRODOWISKA z dnia 24 sierpnia 2012 r. w
sprawie poziomów niektórych substancji w
powietrzu (przewiduje także poziomy alarmowe)
Badanie

(…)


2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny
jakości powietrza
• Ocena jakości w ramach PMŚ, dokonywana przez WIOŚ do
30 kwietnia za rok poprzedni, wraz z klasyfikacją stref
odrębnie dla każdej substancji (informacje są przekazywane
zarządowi województwa i GIOŚ)
• Ocena wg zasad z ROZPORZĄDZENIA MŚ z 13 września 2012
r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w
powietrzu (ustala m.in…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz