Ochrona przed hałasem - Obszary ciche

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1057
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona przed hałasem - Obszary ciche - strona 1 Ochrona przed hałasem - Obszary ciche - strona 2 Ochrona przed hałasem - Obszary ciche - strona 3

Fragment notatki:

OCHRONA PRZED HAŁASEM
PODSTAWY PRAWNE •Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku •Dział V Poś (art. 112 - art. 120a Poś) - ochrona obszarowa przed hałasem •Tytuł III Poś "Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom” •Przepisy dotyczące dróg, linii kolejowych i tramwajowych, lotnisk oraz portów (art. 173-179 Poś) •Dział IV Poś "Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii” •Dział III Tytułu V Poś "Administracyjne kary pieniężne” •Dział VII Tytułu I Poś "Ochrona środowiska w zagospodarowaniu przestrzennym i przy realizacji inwestycji” + upzp i Pb •Ustawy szczegółowe np. Prawo o ruchu drogowym czy kodeks pracy i przepisy wykonawcze dot. BHP DEFINICJA HAŁASU W POŚ •art. 3 pkt 5 Poś: „dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16.000 Hz” •Oznacza dźwięki, które słyszy człowiek •Rozumienie inne od potocznego •Wprowadzanie do powietrza hałasu (dźwięku) = emisja (art. 3 pkt 4 Poś) •Jeżeli jest to emisja, która może być szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, może powodować szkodę w dobrach materialnych, może pogarszać walory estetyczne środowiska lub może kolidować z innymi, uzasadnionymi sposobami korzystania ze środowiska, to mamy do czynienia z zanieczyszczeniem (art. 3 pkt 49 Poś) •Hałas w rozumieniu potocznym = zanieczyszczenie w rozumieniu Poś DEFINICJA HAŁASU W DYREKTYWIE 2002/49 •Niepożądane lub szkodliwe dźwięki powodowane przez działalność człowieka na wolnym powietrzu •Dyrektywa nie dotyczy: -hałasu powodowanego przez osobę narażoną, -hałasu powodowanego czynnościami domowymi, -hałasu powodowanego przez sąsiadów, -hałasu w miejscu pracy, -hałasu wewnątrz środka transportu, -hałasu powodowanego działaniami wojskowymi na terenach wojskowych Por. art. 2 ust. 2a Poś: ustawy nie stosuje się w zakresie hałasu powstającego w związku z powszechnym korzystaniem ze środowiska STANDARDY JAKOŚCI W ZAKRESIE POZIOMU HAŁASU Norma kierunkowo-zadaniowa: ochrona przed hałasem polega zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska (CEL), w szczególności poprzez (ZADANIA): •utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie; •zmniejszanie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany OKREŚLENIE DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW HAŁASU

(…)

… hałasu OCHRONA POZOSTAŁYCH ZASOBÓW ŚRODOWISKA
ochrona wód - art. 97-100 Poś (normy kierunkowo-zadaniowe) + Prawo wodne + ustawa o obszarach morskich RP i administracji morskiej i ustawa o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki •powierzchni ziemi - art. 101-110a Poś (schemat regulacji: norma kierunkowo-zadaniowa; określenie standardów jakości gleby i ziemi w drodze rozporządzenia MŚ, wydawanego w porozumieniu z ministrem właściwym ds. rolnictwa; badanie jakości, ocena i obserwacja zmian - starosta w ramach PMŚ; brak podstaw do uchwalania programów naprawczych) + ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych •ochrona przed polami elektromagnetycznymi - art. 121-124 Poś (schemat regulacji: norma kierunkowo-zadaniowa; określenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku…
… powiatu wydanej na podstawie art. 116 ust. 1 Poś (ograniczenie lub zakaz używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów) •Administracyjna kara pieniężna - wymierza WIOŚ, w drodze decyzji, za: m.in. przekroczenie, określonych w decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu lub o pozwoleniu zintegrowanym, poziomów hałasu OCHRONA POZOSTAŁYCH ZASOBÓW ŚRODOWISKA
•ochrona wód - art. 97-100 Poś (normy…
… dopuszczalnych poziomów pól; brak podstaw do uchwalania programów naprawczych) •ochrona kopalin - art. 125-126 Poś (normy kierunkowo-zadaniowe) + Prawo geologiczne i górnicze •ochrona zwierząt i roślin - art. 127-128 Poś (normy kierunkowo-zadaniowe) + ustawa o ochronie przyrody + ustawa o lasach + ustawa o rybactwie śródlądowym + Prawo łowieckie + ustawa o ochronie zwierząt …
… w ramach PMŚ; WIOŚ prowadzi rejestr terenów, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól; brak podstaw do uchwalania programów naprawczych) •ochrona kopalin - art. 125-126 Poś (normy kierunkowo-zadaniowe) + Prawo geologiczne i górnicze •ochrona zwierząt i roślin - art. 127-128 Poś (normy kierunkowo-zadaniowe) + ustawa o ochronie przyrody + ustawa o lasach + ustawa o rybactwie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz