Prezentacja wykład 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prezentacja wykład 4 - strona 1 Prezentacja wykład 4 - strona 2 Prezentacja wykład 4 - strona 3

Fragment notatki:

UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA
W OCHRONIE ŚRODOWISKA
Podstawy prawne
• KONWENCJA z Aarhus z 25 czerwca 1998 r. o dostępie do
informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji
oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących
środowiska (ratyfikowana przez Polskę)
• Dyrektywa Rady 85/337/EWG z 27 czerwca 1985 r. w
sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko
naturalne
• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z
13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych
przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na
środowisko (tekst jednolity 85/337/EWG + zmiany)
→ ich transpozycja w:
• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o uiś
Zasada partycypacji publicznej
• jedna z zasad ogólnych prawa ochrony
środowiska
• wynika z art. 5 uiś: „Każdy ma prawo
uczestniczenia, na warunkach określonych
ustawą, w postępowaniu wymagającym
udziału społeczeństwa”
• służy realizacji (dochodzeniu) prawa do życia w
środowisku odpowiednim dla zdrowia i
pomyślności oraz spełnianiu obowiązku
ochrony i ulepszania środowiska dla dobra
obecnego i przyszłych pokoleń (wg Konwencji
z Aarhus)
Podmiot prawa udziału w ochronie
środowiska
• „Każdy” – niezależne od obywatelstwa,
miejsca zamieszkania czy jakichkolwiek innych
kryteriów (w tym interesu prawnego czy
faktycznego)
Formy udziału społeczeństwa w
ochronie środowiska wg uiś
• Prawo składania uwag i wniosków dotyczących
projektowanych rozstrzygnięć
• Udział organizacji ekologicznych w postępowaniach
wymagających udziału społeczeństwa
• Udział organizacji ekologicznych w postępowaniach
niewymagających udziału społeczeństwa
• Współdziałanie organizacji i jednostek z organami
administracji w dziedzinie ochrony środowiska
• Powoływanie przez związki zawodowe i samorządy
pracownicze zakładowych komisji ochrony środowiska
oraz społecznych inspektorów ochrony środowiska
Prawo składania uwag i wniosków
• jeżeli przepis szczególny przewiduje prowadzenie
postępowania z udziałem społeczeństwa (np. art. 54
ust. 2, art. 79 ust. 1 uiś)
• przysługuje na dwóch płaszczyznach:
 postępowania administracyjnego (wydawania decyzji
dotyczących środowiska)
 legislacyjnej (postępowań, w ramach których tworzone są
dokumenty programowe polityki ochrony środowiska)
• charakter powszechny (przysługuje każdemu)
• inna instytucja niż skargi i wnioski w rozumieniu Kpa
(stos. Kpa wyłączone)
• forma: pisemna, ustna do protokołu, elektroniczna (bez
podpisu elektronicznego)
Obowiązki organu w fazie wstępnej
wydawania decyzji
Przed wydaniem i zmianą decyzji, bez zbędnej zwłoki, podaje do publicznej wiadomości
(art. 3 pkt 11 uiś) informacje o:
• przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
• wszczęciu postępowania;
• przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie;
• organie właściwym do wydania decyzji oraz do wydania opinii i dokonania uzgodnień;
• możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w
którym

(…)

… i gdy
przemawia za tym interes społeczny
• nie uczestnicząc w postępowaniu na prawach strony, może za zgodą
organu administracji publicznej przedstawić temu organowi swój
pogląd w sprawie
• wyjątek: art. 28 ust. 3 Pb (przepisu art. 31 Kpa nie stosuje się w
postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę), ale art. 28 ust. 4
Pb stanowi: „Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się w postępowaniu w
sprawie pozwolenia…
…. Górski: „w szczególnych sytuacjach udział
społeczeństwa w określonym postępowaniu może być
wyłączony”
• B. Rakoczy: „takie przypadki, gdy w ramach
postępowania z udziałem społeczeństwa zachodzi
jednocześnie konieczność udostępnienia informacji na
wniosek”
• m.zd.: oznacza ograniczenia w zakresie możliwości
zapoznania się z „niezbędną dokumentacją sprawy”
(por. art. 33 ust. 1 pkt 5, art. 39 ust. 1 pkt 2…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz