Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie - strona 1 Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie - strona 2 Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie - strona 3

Fragment notatki:

DOSTĘP DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
PODSTAWY PRAWNE • art. 74 ust. 3 Konstytucji RP → zasada prawa do informacji o stanie środowiska • KONWENCJA sporządzona w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska • DYREKTYWA 2003/4/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie… • Problem zakresu stosowania ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ZASADA DOSTĘPU DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU
•Art. 4 uiś: Każdy ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie na warunkach określonych ustawą •Jedna z zasad ogólnych prawa ochrony środowiska •Służy realizacji (dochodzeniu) prawa do życia w środowisku odpowiednim dla zdrowia i pomyślności oraz spełnianiu obowiązku ochrony i ulepszania środowiska dla dobra obecnego i przyszłych pokoleń (wg Konwencji z Aarhus) PODMIOT PRAWA DO INFORMACJI
•„Każdy” - niezależne od obywatelstwa, miejsca zamieszkania czy jakichkolwiek innych kryteriów •od podmiotu żądającego informacji o środowisku podmiot zobowiązany nie może wymagać wykazania interesu prawnego lub faktycznego w jej uzyskaniu PODMIOT OBOWIĄZKU UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI
-Organ administracji (posiadający inf. lub dla którego jest ona przeznaczona), przez który rozumie się (wg art. 3 pkt 9 uiś): •ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w ich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej, organy jednostek samorządu terytorialnego (w szczególności organy ochrony środowiska wymienione w art. 376 Poś) •inne podmioty, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska i jego ochrony (np. wymienione w art. 386 Poś) PRZEDMIOT PRAWA
•Art. 74 ust. 3 Konstytucji - informacja o stanie i ochronie środowiska Art. 9 ust. 1 uiś: Udostępnieniu (…) podlegają informacje dotyczące: 1.stanu elementów środowiska,(…) oraz wzajemnych oddziaływań między tymi elementami; 2.emisji, w tym odpadów promieniotwórczych, a także zanieczyszczeń, które wpływają lub mogą wpłynąć na elementy środowiska; 3.środków, takich jak: środki administracyjne, polityki, przepisy prawne dotyczące środowiska i gospodarki wodnej, plany, programy oraz porozumienia w sprawie ochrony środowiska, a także działań wpływających lub mogących wpłynąć na elementy środowiska, o których mowa w pkt 1, oraz na emisje i zanieczyszczenia, o których mowa w pkt 2, jak również środków i działań, które mają na celu ochronę tych elementów;

(…)

…, uzyskanych odpłatnie lub nieodpłatnie od podmiotów niebędących organami administracji; WŁAŚCIWOŚĆ ORGANÓW W ZAKRESIE PMŚ koordynują organy Inspekcji Ochrony Środowiska, w tym: •w wymiarze krajowym i regionalnym - Główny Inspektor Ochrony Środowiska; •w wymiarze lokalnym - wojewódzki inspektor ochrony środowiska, w uzgodnieniu z Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska •Z dniem 1.1.2013 r. tworzy…
…, składu i ilości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz miejsca ich wprowadzania; 3.rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów oraz miejsca ich wytwarzania; 4.poziomu emitowanego hałasu; 5.poziomu emitowanych pól elektromagnetycznych. PRZESŁANKI FAKULTATYWNEJ ODMOWY UDOSTĘPNIENIA 1.wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania (zob. też art. 19 ust. 1 uiś); 2…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz