Jawność informacji o środowisku

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Jawność informacji o środowisku - strona 1 Jawność informacji o środowisku - strona 2 Jawność informacji o środowisku - strona 3

Fragment notatki:

Jawność informacji o środowisku 1. Stosownie do art. 74 ust. 3 Konstytucji - „ Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska” Uprawnień tych można dochodzić tylko w granicach wynikających z ustaw zwykłych Dostęp do informacji o środowisku zapewnia społeczną kontrolę rozstrzygnięć organów państwa dotyczących środowiska A sama świadomość jawności działa prewencyjnie Art. 19 pr.o.ś. każdy organ administracji który posiada informacje o środowisku i jego ochronie ma obowiązek ich udostępniania Organy administracyjne każdego stopnia a także podmioty z mocy prawa lub porozumień wykonujące zadania publiczne Udostępnianiu podlegają m.in.: 1) stanu elementów środowiska, takich jak: powietrze, woda, powierzchnia ziemi, kopaliny, klimat, krajobraz i obszary naturalne, w tym bagna, obszary nadmorskie i morskie, a także rośliny, zwierzęta i grzyby oraz inne elementy różnorodności biologicznej, w tym organizmy genetycznie zmodyfikowane, oraz wzajemnych oddziaływań między tymi elementami; 2) emisji, w tym odpadów promieniotwórczych, a także zanieczyszczeń, które wpływają lub mogą wpłynąć na elementy środowiska, o których mowa wyżej; na wniosek żądającego, organ administracji informuje także o miejscu, w którym znajdują się dane na temat metod przeprowadzania pomiarów, w tym sposobów poboru i przetwarzania próbek oraz sposobów interpretacji uzyskanych danych, które posłużyły do wytworzenia udostępnianej informacji, lub odsyła do stosownych metodyk referencyjnych w tym zakresie. 3) środków, takich jak: środki administracyjne, polityki, przepisy prawne dotyczące środowiska i gospodarki wodnej, plany, programy oraz porozumienia w sprawie ochrony środowiska, a także działań wpływających lub mogących wpłynąć na elementy środowiska, o których mowa w pkt 1 oraz na emisję i zanieczyszczenia, o których mowa w pkt 2, jak również środków działań, które mają na celu ochronę tych elementów, 4) raportów na temat realizacji przepisów dotyczących ochrony środowiska; 5) analiz kosztów i korzyści oraz innych analiz gospodarczych i założeń wykorzystanych w ramach środków i działań, o których mowa w pkt 3; 6) stanu zdrowia, bezpieczeństwa i warunków życia ludzi, oraz stanu obiektów kultury i obiektów budowlanych - w zakresie, w jakim oddziałują na nie lub mogą oddziaływać: a) stany elementów środowiska, o których mowa w pkt 1, lub b) przez elementy środowiska, o których mowa w pkt 1 - emisje i zanieczyszczenia, o których mowa w pkt 2, oraz środki, o których mowa w pkt 3.

(…)

… się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym lub
karnym, jeżeli udostępnienie informacji mogłoby zakłócić przebieg postępowania;
3) spraw będących przedmiotem praw autorskich, o których mowa w ustawie z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub patentowych, o których mowa w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej jeżeli udostępnienie informacji
mogłoby naruszyć te prawa;
4) danych osobowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych dotyczących osób trzecich, jeżeli udostępnienie informacji mogłoby
naruszać przepisy o ochronie danych osobowych;
5) dokumentów lub danych dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli osoby te,
nie mając obowiązku ich dostarczenia i nie mogąc być takim obowiązkiem
obciążone, dostarczyły…
…-administracyjna podlega rozpoznaniu w terminie 30 dni Część informacji o środowisku udostępniana za pośrednictwem BIP:
Polityka ekologiczna państwa
Programy ochrony środowiska
Plany gospodarki odpadami
Umowy międzynarodowe dotyczące ochrony środowiska
Krajowy program ścieków komunalnych
Programy ochrony powietrza oraz ochrony przed hałasem
Rejestrów substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładach
Raportów o stanie środowiska w Polsce
Lex specialis dotyczące udostępniania danych o ochronie środowiska:
Prawo geologiczne i górnicze - informacja geologiczna
Prawo wodne
Ustawa o doświadczeniach na zwierzętach - raporty o wykorzystywaniu zwierząt doświadczalnych
Ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów
Wojewódzka baza informacji o korzystaniu ze środowiska (wojewódzki inspektor ochrony…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz