Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska

note /search

Odpady i ich rodzaje

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1435

Odpady i ich rodzaje Odpadami - są wszystkie substancje lub przedmioty należące do jednej z kategorii określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, których posiadacz: Pozbywa się, Zamierza się pozbyć, Jest zobowiązany się pozbyć. Odpadami są również substancje i prze...

Odpady promieniotwórcze - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1253

Odpady promieniotwórcze Odpady promieniotwórcze ( art. 3 pkt 22 prawo atomowe) - odpady zawierające substancje promieniotwórcze lub nimi skażone, których wykorzystywanie jest niecelowe lub niemożliwe. Dzielą się na: Niskoaktywne Średnioaktywne Wysokoaktywne Zużyte zamknięte źródła promieniotwórcze ...

Odpowiedzialność administracyjna - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1302

Odpowiedzialność administracyjna 1. Ustalone przez organ administracyjny nakazy/ zakazy: Wstrzymanie działalności Cofnięcie/ ograniczenie zakresu decyzji zezwalającej na oznaczony sposób korzystania z zasobów środowiska Wykonania stosownych urządzeń ochronnych, usunięcie uchybień lub ich następstw ...

Odpowiedzialność cywilna - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1785

Odpowiedzialność cywilna (zasady ogólne) Odpowiedzialność cywilnoprawna obejmuje przede wszystkim : Obowiązek zapobieżenia grożącej szkodzie (odpowiedzialność prewencyjna) Naprawę wyrządzonej szkody (odpowiedzialność odszkodowawcza) - dzieli się na tzw. kontraktową (konsekwencja niewykonania/nienal...

Międzynarodowy obrót odpadami

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1939

Międzynarodowy obrót odpadami Obejmuje: Przywóz odpadów do RP, Wywóz odpadów z RP, Tranzyt. Główny akt prawny - konwencja bazylejska  ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. Organem właściwym -

Administracja ochrony przyrody

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1127

Administracja ochrony przyrody Organy administracji ochrony przyrody: minister właściwy do spraw środowiska (przy pomocy Głównego Konserwatora Przyrody i Państwowej Rady Ochrony Przyrody) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Sejmik województwa Regionalny dyrektor ochrony środowiska starosta wójt a...

Budownictwo wodne - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1729

Budownictwo wodne Budownictwo wodne polega na wykonywaniu oraz utrzymywaniu urządzeń wodnych. Do tych ostatnich zaliczają się urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich, a zwłaszcza: - budowle piętrzące, upustowe...

Charakterystyka ochrony konserwatorskiej

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 819

Charakterystyka ochrony konserwatorskiej Ochrona przyrody sprowadza się głównie do zabiegów o charakterze konserwatorskim zmierzających do zachowania elementów przyrody w stanie niepogorszonym bądź przywrócenia ich do postulowanego stanu jej konsekwencją są ograniczenia w korzystaniu z wykonywania ...

Czystość i porządek

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1001

Czystość i porządek Wedle ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podejmowanie określonych przez nią obowiązków jest zadaniem własnym gminy, a zatem odbywa się na jej koszt i odpowiedzialność. Gmina nie może uchylić się od ich realizacji. Zadaniem gmin jest twor...

Decyzja w sprawie środowiskowych uwarunkowań

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 672

Decyzja w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody   na realizację przedsięwzięcia   Przedsięwzięcie to zamierzenie budowlane lub inna ingerencja w środowisko, polegająca na przekształceniu lub zmianie wykorzystania terenu (w tym wydobywanie kopalin) Gdy wymaga podjęcia decyzji to musi zostać poprz...