Budownictwo wodne - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1729
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budownictwo wodne - wykład - strona 1 Budownictwo wodne - wykład - strona 2 Budownictwo wodne - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Budownictwo wodne Budownictwo wodne polega na wykonywaniu oraz utrzymywaniu urządzeń wodnych. Do tych ostatnich zaliczają się urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich, a zwłaszcza: - budowle piętrzące, upustowe, przeciwpowodziowe i regulacyjne, poldery przeciwpowodziowe, kanały i rowy, - zbiorniki, obiekty zbiorników i stopni wodnych, - stawy rybne, stawy do oczyszczania ścieków, rekreacyjne , - obiekty służące do ujmowania wód powierzchniowych oraz podziemnych , - obiekty energetyki wodnej, - wyloty urządzeń kanalizacyjnych, - stałe urządzenia służące do połowu ryb lub innych organizmów wodnych, - mury oporowe, bulwary, nabrzeża, pomosty, przystanie, kąpieliska, - stałe urządzenia służące do dokonywania przewozów międzybrzegowych Ich projektowanie, wykonywanie, utrzymywanie musi uwzględniać zasadę zrównoważonego rozwoju, a w szczególności potrzebę zachowania dobrego stanu wód. W kosztach utrzymywania urządzeń wodnych uczestniczy ten, kto odnosi z nich korzyści. Na wniosek właściciela urządzenia wodnego szczegóły w drodze decyzji ustala organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego. Wykonywanie urządzeń wodnych Co do zasady wykonanie urządzeń wodnych wymaga pozwolenia wodnoprawnego, musi także spełnić wymagania przewidziane prawem budowlanym. Jeżeli stanowią one przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, konieczne staje się uzyskanie decyzji w sprawie środowiskowy uwarunkowań. Zakład , który wykonał urządzenie wodne bez wymaganego pozwolenia , jest obowiązany do jego rozebrania na koszt własny. Jeżeli tak wykonane urządzenie wodne nie narusza przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz wymagań m.in. dobry stan wód , istnieje możliwość jego legalizacji. Opłata legalizacyjna wynosi 10-krotność opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Ochrona urządzeń wodnych Obowiązują następujące zakazy ; - ich niszczenia lub uszkadzania - utrudniania przepływu wody Melioracje wodne polegają na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz na ochronie użytków rolnych przed powodziami. Urządzenia melioracyjne dzielą się na podstawowe i szczegółowe. Do urządzeń melioracyjnych podstawowych zalicza się : - budowle piętrzące, upustowe oraz obiekty służące do ujmowania wód, - stopnie wodne, zbiorniki wodne, - kanały wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie, - rurociągi o średnicy co najmniej 0,6 m, - budowle regulacyjne oraz przeciwpowodziowe,

(…)

…)
Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej w celu zapobieżenia skutkom powodzi lub suszy - rozporządzenie czasowo ograniczające korzystanie z wód

… zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych, terenów zalewowych, budowy i utrzymywania wałów przeciwpowodziowych
należy do właścicieli wód (częściowo może to być obowiązek związków wałowych)
Dyrektor RZGW sporządza studium ochrony przeciwpowodziowej
opiniują organy uchwałodawcze j.s.t (30 dni i domniemanie zgody)
A w nim podział na obszary:
Wymagające ochrony przed zalaniem z uwagi na ich zagospodarowanie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz