Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym - strona 1 Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym - strona 2

Fragment notatki:

Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym    Art. 88g Ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo  wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze  zm.)  Plany zawieraj ą:  - Map ę obszaru dorzecza z zaznaczonymi obszarami  narajonymi na niebezpiecze ństwo powodzi  - Mapy  zagrożenia powodziowego, mapy ryzyka  powodziowego wraz z wnioskami  -  Opis celów zarządzania ryzykiem powodziowym  - Katalog dzia łań służących osiągnięciu celów  zarz ądzania ryzykiem (z uwzględnieniem priorytetów)  Opracowanie planów zarządzania  ryzykiem powodziowym  Art. 88g Ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r.  Nr 239, poz. 2019 ze zm.)  Dzia łania służących osiągnięciu celów zarządzania ryzykiem  powodziowym  uwzgl ędniają:  - Koszty oraz korzy ści działań,  - Zasi ęg powodzi, trasy przejścia wezbrania powodziowego oraz obszary o  potencjalnej retencji wód powodziowych,  - Cele  środowiskowe,  - Gospodarowanie wodami,  -  Sposób uprawy i zagospodarowania gruntów,  - Stan planowania i zagospodarowania przestrzennego,  - Ochron ę przyrody  - Uprawianie  Żeglugi morskiej i śródlądowej oraz porty morskie i porty  (przystanie)  śródlądowe  - Prognozowanie powodzi i systemy wczesnego ostrzegania przed  zagrożeniami,  - Infrastruktur ę krytyczną    Opracowanie planów zarządzania  ryzykiem powodziowym  Art. 88h Ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz.  U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.)  Plany dla obszarów dorzeczy przygotowuje: Prezes KZGW w  uzgodnieniu z ministrem ds. gospodarki wodnej  Plany dla regionów wodnych przygotowują: Dyrektorzy RZGW  Plany dla obszarów od strony morza przygotowuje: Minister właściwy  ds. gospodarki morskiej (18 miesi ęcy wcześniej)  Obszary transgraniczne UE: Prezes KZGW  podejmuje współpracę  Obszary transgraniczne poza UE: Prezes KZGW podejmuje dzia łania  majace na celu nawiaza ć współpracę  Projekty  planów zarządzania ryzykiem do publicznej wiadomości rok  wcze śniej (aby uzyskać uwagi społeczeństwa w ciągu 6 miesięcy)  Przegl ąd (aktualizacja) – co 6 lat    Ochrona ludzi i mienia przed powodzi ą  realizowana przez:  Art. 88k Ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz.  U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.)  - kszta łtowanie zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych  lub terenów zalewowych,  -  racjonalne retencjonowanie wód oraz Użytkowanie budowli  przeciwpowodziowych a  także sterowanie przepływami wód,  - zapewnienie funkcjonowania systemu ostrzegania przed  niebezpiecznymi zjawiskami zachodz

(…)

… lub
opróżnienie zbiornika bez odszkodowania
- rygor natychmiastowej wykonalności
- decyzja uzgodniona z wojewodami. Brak stanowiska
przez 2 godziny – uzgodnienie dokonane
Stan klęski Żywiołowej
Art. 88q Ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo
wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze
zm.)
Dyrektor RZGW w drodze aktu prawa miejscowego może
wprowadzić czasowe ograniczenia w korzystaniu z wód
- pobór wody…
… zakładowi
piętrzącemu wodę obniżenie piętrzenia wody lub
opróżnienie zbiornika bez odszkodowania
- rygor natychmiastowej wykonalności
- decyzja uzgodniona z wojewodami. Brak stanowiska
przez 2 godziny – uzgodnienie dokonane
Stan klęski Żywiołowej
Art. 88q Ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo
wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze
zm.)
Dyrektor RZGW w drodze aktu prawa miejscowego może
wprowadzić czasowe…
…, wprowadzanie ścieków do wód, sposób
gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych
- zawieszone są pozwolenia wodnoprawne bez
Odszkodowania
Opracowanie planów zarządzania ryzykiem powodziowym
Art. 88g Ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo
wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze
zm.)
Plany zawierają:
- Mapę obszaru dorzecza z zaznaczonymi obszarami
narajonymi na niebezpieczeństwo powodzi
- Mapy zagrożenia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz