Zagrożenie powodziowe-aspekt prawny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zagrożenie powodziowe-aspekt prawny - strona 1 Zagrożenie powodziowe-aspekt prawny - strona 2

Fragment notatki:

Zagro żenie powodziowe    Aspekty prawne    Szacunki:  • W XX w. w Europie w wyniku powodzi zginęło około 9500 osób  • 10 mln osób dotkniętych skutkami powodzi  • Straty: 70 mld Euro.  Dyrektywa 2007/60/WE  Dnia 26 listopada 2007 r. wesz ła w życie Dyrektywa 2007/60/WE  Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 23 pa ździernika 2007 r.  w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarz ądzania nim,  potocznie zwana Dyrektyw ą Powodziową. równorzędna z Ramową Dyrektywą  Wodn ą (RDW) i w pełni spójna z jej zapisami.  Problem powodzi analizowany pod egid ą ONZ  2003  – „dokument najlepszych praktyk” – UE + NOR + CH  2004  – KE przedstawiła Radzie ds.. Środowiska program działań dotyczący ryzyka  powodziowego  2005  – opracowanie konspektu Dyrektywy Powodziowej  Cele Dyrektywy Powodziowej  • Ograniczanie ryzyka powodziowego i zmniejszanie  nast ępstw powodzi w państwach UE  • Właściwe zarządzanie ryzykiem powodzi dla ludzkiego zdrowia, środowiska,  dzia łalności gospodarczej i dziedzictwa kulturowego  • Zapobieganie występowania powodzi i ochrona obszarów, które mogą ucierpieć  • Opracowanie dokumentów przez państwa członkowskie:  – Wstępna ocena ryzyka powodziowego,  – Mapa zagrożenia powodziowego,  – Mapa ryzyka powodziowego,  – Plan zarządzania ryzykiem powodziowym.    Definicje  •  Powód ź - czasowe pokrycie przez wodę terenu, normalnie  niepokrytego wod ą, powstałe na skutek wezbrania wody w ciekach  naturalnych, zbiornikach wodnych, kana łach oraz od strony morza;  •  Mapy zagro ż enia powodziowego  - mapy, przedstawiające obszary  nara żone na niebezpieczeństwo powodzi;  •  Mapy ryzyka powodziowego  - mapy, przedstawiające potencjalne negatywne  skutki powodzi;  •  Plany zarz ą dzania ryzykiem powodziowym  - plany określające  katalog dzia łań zmierzających do osiągnięcia celów zarządzania  ryzykiem powodziowym;  •  Ryzyko powodziowe  - kombinacja prawdopodobieństwa  wyst ąpienia powodzi i negatywnych skutków powodzi dla zdrowia  ludzi,  środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności  gospodarczej;  Dostosowanie prawa krajowego do  wymogów Dyrektywy Powodziowej  • Dział V Ustawy z dnia 18 lipca 2001 (Dz. U. z 2005 r. Nr  239, poz. 2019 ze zm. Ochrona przed powodzi ą oraz suszą)  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy –  Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (weszła w życie 18 marca 2011) (Dz. U.  z 2011 r. Nr 32, poz 159)  – Uchyla się dział V – ochrona przed powodzią oraz suszą  – Dodaje się dział Va – ochrona przed powodzią (Art. 88a – 88q) 

(…)

… przez ministra właściwego do spraw gospodarki
wodnej;
3) dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej – jako organ
administracji rządowej niezespolonej, podlegający Prezesowi
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej;
4) wojewoda;
5) organy jednostek samorządu terytorialnego
Wyznaczenie właściwych organów oraz obszarów dorzecza
Art. 3 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U.
z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.)
Dorzecze Wisły, dorzecze Odry, inne dorzecza
Zagrożenie powodziowe
Aspekty prawne
Szacunki:
• W XX w. w Europie w wyniku powodzi zginęło około 9500 osób
• 10 mln osób dotkniętych skutkami powodzi
• Straty: 70 mld Euro.
Dyrektywa 2007/60/WE
Dnia 26 listopada 2007 r. weszła w życie Dyrektywa 2007/60/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 23 października 2007 r.
w sprawie oceny ryzyka…
… organ
administracji rządowej, nadzorowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki
wodnej;
3) dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej – jako organ
administracji rządowej niezespolonej, podlegający Prezesowi
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej;
4) wojewoda;
5) organy jednostek samorządu terytorialnego
Wyznaczenie właściwych organów oraz obszarów dorzecza
Art. 3 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U.
z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.)
Dorzecze Wisły, dorzecze Odry, inne dorzecza

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz