Opracowanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego - strona 1 Opracowanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego - strona 2 Opracowanie wstępnej oceny ryzyka powodziowego - strona 3

Fragment notatki:

Opracowanie wst ępnej oceny ryzyka powodziowego    Art. 88b Ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz.  U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.)  Na podstawie:  -  Mapy obszarów dorzeczy (wraz z topografią terenu oraz  zagospodarowaniem).  - Granice dorzeczy  - Granice zlewni  - Granice pasa  nadbrzeżnego  - Powodzi historycznych , które spowodowały znaczące  negatywne skutki dla  Życia i zdrowia, środowiska, dziedzictwa  kulturowego oraz dzia łalności gospodarczej.  -  Ocena skutków,  - Zasi ęg powodzi,  - Trasy przej ścia wezbrania.    Na podstawie:  -  Oceny potencjalnych negatywnych skutków powodzi mogących  wyst ąpić w przyszłości dla Życia i zdrowia, środowiska,  dziedzictwa kulturowego oraz dzia łalności gospodarczej. Do  uwzgl ędnienia:  - Topografia terenu,  -  Położenie cieków wodnych i ich cech hydrologicznych oraz  geomorfologicznych, w tym obszarów zalewowych (naturalnych  o bszarów retencyjnych),  - Skuteczno ść istniejących budowli przeciwpowodziowych i  regulacyjnych  -  Położenie obszarów zamieszkanych  -  Położenie obszarów na których jest wykonywana  dzia łalność gosp    Na podstawie:  - W miar ę możliwości prognozy długofalowego rozwoju wydarzeń  w szczególności wpływu zmian klimatu na występowanie  powodzi.  - Obszary narajone na niebezpiecze ństwo powodzi  (obszary, na których istnieje znaczące ryzyko powodzi lub jest  prawdopodobne wyst ąpienie znaczącego ryzyka powodzi)  art.9 ust.1 pkt 6b Ustawy Prawo Wodne  Art. 88c Ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U. z  2005 r.  Nr 239, poz. 2019 ze zm.)  Przygotowuje: Prezes KZGW  (od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych: minister do  spraw  gospodarki morskich  – przekazuje do Prezesa KZGW 6 miesięcy  przed  terminem)  Opiniuje: wojewoda oraz marsza łek województwa (45 dni, brak  odpowiedzi  – brak uwag)  Rozpatrzenie opinii: Prezes KZGW (45 dni od otrzymania)  Obszary transgraniczne  – wymiana informacji  Przekazanie WORP: dla dyrektora Rz ądowego Centrum  Bezpiecze ństwa  Przegl ąd (aktualizacja) co 6 lat  !!! Art.11 Ustawy o zmianie ustawy (Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz  159):  przygotowanie WORP: 22 grudnia 2011  przegl ąd aktualizacja WORP: 22 grudnia 2018  (7 lat)  Opracowanie wst ępnej oceny  ryzyka powodziowego  Wykonuje IMGW poprzez swoje Centra  Modelowania Powodziowego w:  Gdyni, Poznaniu, Wroc ławiu, Krakowie.  Organy administracji rz ądowej i samorządowej  przekazuj ą nieodpłatnie dane niezbędne do  przygotowania dokumentów (Instytuty badawcze 

(…)


jest
niskie i wynosi raz na 500 lat. (p=0,2%) lub na których istnieje
prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ekstremalnego
- Obszary szczególnego zagrożenia powodzią - definicja
- Obszary obejmujące tereny narajone na zalanie w przypadku:
- Przelania się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego
- Zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego
- Zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących
… przeciwpowodziowego - Sadzenie drzew lub krzewów (wyjątek: wiklina i rośliny na potrzeby
- Zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego regulacji przepływu i wzmacniania brzegów, obwałowań i odsypisk)
- Zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących - Zmienianie ukształtowania terenu, składowanie materiałów,
wykonywanie robót niezwiązanych z regulacją, utrzymaniem wód i
brzegu morskiego (w tym wały…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz