Administracja ochrony przyrody

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Administracja ochrony przyrody - strona 1 Administracja ochrony przyrody - strona 2 Administracja ochrony przyrody - strona 3

Fragment notatki:

Administracja ochrony przyrody Organy administracji ochrony przyrody: minister właściwy do spraw środowiska (przy pomocy Głównego Konserwatora Przyrody i Państwowej Rady Ochrony Przyrody) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Sejmik województwa Regionalny dyrektor ochrony środowiska starosta wójt a także (choć nie wymienione wprost w ustawie): Rada Ministrów dyrektor parku narodowego Organy doradcze: Państwowa Rada Ochrony Przyrody (powołuje i odwołuje minister) Ocenia realizacje ustawy o ochronie przyrody Opiniuje strategie, plany i programy dotyczące ochrony przyrody, a także aktów prawnych Ocenia realizację krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej Opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony przyrody Przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody Popularyzowanie ochrony przyrody (art. 96 u.o.p.) regionalna rada ochrony przyrody, działająca przy regionalnym dyrektorze ochrony środowiska rada naukowa parku narodowego (powoływana i odwoływana przez ministra) rada parku krajobrazowego (powoływana i odwoływana przez zarząd województwa) Do obowiązków organów administracji w zakresie ochrony przyrody należy także inicjowanie i wspieranie badań naukowych, przede wszystkim w zakresie: Ochrony siedlisk przyrodniczych ( w tym roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową) Ochrony zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia oraz siedlisk położonych na trasach wędrówek (łącznie z miejscami zimowania lub gniazdowania) Ustalania zmienności liczebności populacji gatunków roślin i zwierząt Opracowania i doskonalenia sposobów zapobiegania szkodom powodowanym przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową Opracowania i doskonalenia sposobów zapobiegania przypadkowemu chwytaniu lub zabijaniu zwierząt objętych ochroną gatunkową, określania wpływu niekorzystnych skutków zanieczyszczania chemicznego na liczebność populacji roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową Podejmowania działań w celu ratowania gatunków roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową i zagrożonych wyginięciem, w tym przez przenoszenie tych gatunków do innych miejsc, eliminacje przyczyn ich zagrożenia, podejmowanie ochrony ex situ oraz tworzenie warunków do ich rozmnażania (art.56 - 60 u.o.p.) Rejestry form ochrony przyrody: Centralny rejestr form ochrony przyrody (z wyjątkiem ochrony gatunkowej) prowadzi go Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska rejestr prowadzony przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska obejmuje:

(…)

… przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska obejmuje:
rezerwaty przyrody
parki krajobrazowe
obszary chronionego krajobrazu
pomniki przyrody
stanowiska dokumentacyjne
użytki ekologiczne
zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
W rejestrach ujawnia się:
Datę utworzenia (ustanowienia) danej formy ochrony przyrody, nazwę i określenie jej rodzaju
Określenia położenia
Określenie powierzchni
Opis formy ochrony
Oznaczenie…
… ekologicznych umieszcza się tablice informujące o istnieniu danej formy przyrody
analogicznie dla obszarów chronionego krajobrazu, obszarów Natura 2000 oraz zespołów przyrodniczo-krajobrazowych

… ochronnych.
Ochrona krajobrazu - polega na zachowaniu cech charakterystycznych krajobrazu
instrumenty:
parki narodowe
rezerwaty przyrody
zagospodarowanie przestrzenne
formy ochrony obszarowej (park krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu)
Prawne formy ochrony przyrody:
obszarowa
parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000
wiążąca…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz