Formy ochrony przyrody - gatunki chronione

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formy ochrony przyrody - gatunki chronione - strona 1 Formy ochrony przyrody - gatunki chronione - strona 2

Fragment notatki:

formy ochrony przyrody Różnorodne działania służące zachowaniu różnorodności biologicznej zarówno na poziomie genetycznym, gatunkowym, jak i siedliskowym, nazywa się konserwatorskim systemem ochrony przyrody . Formy ochrony przyrody mogą dotyczyć pojedynczych gatunków lub całych złożonych ekosystemów, wtedy przybierają postać ochrony obszarowej w rezerwatach lub parkach narodowych, których status jest jednak różny w poszczególnych krajach. Dlatego Światowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) wyznaczyła sześć kategorii obszarów chronionych, w zależności od stopnia ochrony. Kategorie:
I rezerwaty ścisłe egzystujące bez ingerencji człowieka II parki narodowe III pomniki przyrody IV obszary rewaloryzacji siedlisk gatunków, czyli obszary ochrony czynnej, V obszary zbliżone do naszych parków krajobrazowych. VI obszary, na których chronione są zagospodarowane zasoby przyrody, silnie przekształcone przez człowieka. Najstarszym parkiem narodowym II kategorii jest Park Narodowy Yellowstone, w Górach Skalistych w USA, założony w 1872 roku, w Polsce zaś - Białowieski Park Narodowy z 1932 roku.
W odniesieniu do pojedynczych rzadkich i ginących gatunków roślin i zwierząt (przez bezpośrednie tępienie, jak i na skutek niszczenia siedlisk) IUCN opracowała światową czerwoną księgę , w której określono status i ogólne zasady ich ochrony. W poszczególnych państwach natomiast przygotowano czerwone księgi i czerwone listy krajowe. Polska czerwona księga roślin liczy 206 pozycji (10% ogółu krajowych roślin naczyniowych), zaś polska czerwona księga zwierząt uwzględnia 143 pozycje, w tym 104 gatunki kręgowców (25% ich ogólnej liczby!). Wiele zagrożonych gatunków roślin, grzybów i zwierząt uznano za gatunki chronione na obszarze danego państwa, wyniku czego znalazły się one pod ochroną prawną.
Każde państwo wprowadza na swoim obszarze własne formy ochrony organizmów i ich zespołów, niekiedy udaje się jednak stworzyć międzynarodowy system obejmujący kilka państw. Przykładem jest europejski system obszarów chronionych obejmujący wszystkie kraje Unii, utworzony w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 . Sieć tę tworzą wydzielone obszary, na których ustalone zostają metody zarządzania gwarantujące zachowanie (lub odtworzenie) genetycznej, gatunkowej i siedliskowej różnorodności biologicznej. Do sieci włączone zostały istniejące już w poszczególnych państwach parki narodowe, rezerwaty i inne chronione obszary, a także wiele cennych obiektów nieobjętych do tej pory żadnymi formami ochrony (w Polsce łącznie ok. 16% powierzchni kraju).
Obs zarowe formy ochrony konserwatorskiej Niezależnie od sieci Natura 2000 istnieje polski system obszarów chronionych , który tworzą: parki narodowe, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu oraz rezerwaty przyrody.


(…)

… i w wyznaczonych terminach. W Polsce pod ochroną gatunkową znajduje się ok. 400 gatunków roślin oraz 265 gatunków grzybów i porostów (dane z 2002 roku).
Ochrona indywidualna polega na uznaniu danego obiektu za pomnik przyrody, stanowisko dokumentacyjne, użytek ekologiczny bądź zespół przyrodniczo-krajobrazowy. Pomnikiem przyrody jest pojedynczy obiekt cenny pod względem naukowym, kulturowym lub historycznym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz