Katastrofy ekologiczne - omówienie - Krajowy System Obszarów Chronionych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1092
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Katastrofy ekologiczne - omówienie - Krajowy System Obszarów Chronionych - strona 1 Katastrofy ekologiczne - omówienie - Krajowy System Obszarów Chronionych - strona 2 Katastrofy ekologiczne - omówienie - Krajowy System Obszarów Chronionych - strona 3

Fragment notatki:

Znajdziesz błąd - zaznacz na czerwono i podeślij na grabski.jacek@gmail.com Bezpieczeństwo Środowiska Która z katastrof ekologicznych w ostatnich 50 latach była najgroźniejsza dla środowiska?
Kuwejt, 1991-podpalenie szybów naftowych przez armię iracką
Jaka ustawa była konsekwencją Wielkiego Smogu Londyńskiego w 1952r?
Ze skutków londyńskiego smogu wyciągnięto jednak wnioski. Cztery lata po tym zdarzeniu brytyjski parlament uchwalił ustawę o ochronie czystości powietrza, na mocy której zakazano m.in. palenia węglem w kominkach i piecach domowych.
Gdzie była najgroźniejsza w skutkach katastrofa ekologiczna w Polsce?
Czechowice-Dziedzice, Polska 1971 - pożar w rafinerii ropy naftowej
Co stanowi Krajowy System Obszarów Chronionych?
Krajowy system obszarów chronionych obejmuje parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu (Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16.10.1991 r. z późniejszymi poprawkami). Ich zadaniem jest utrzymanie na chronionym obszarze naturalnych procesów przyrodniczych i stabilności ekosystemów, zachowanie różnorodności biologicznej oraz dziedzictwa geologicznego, zapewnienie ciągłości istnienia gatunków i ekosystemów, kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody oraz przywracanie do właściwego stanu zasobów i składników przyrody. Formy ochrony obszarowej są projektowane i zakładane tak, aby stworzyć na terenie kraju jednolity system ochrony obszarowej, gwarantujący efektywną i maksymalną realizację celów ochrony przyrody w Polsce.
Jakie znasz formy ochrony przyrody w dowód uznania to?
a) pomniki przyrody
b) stanowiska dokumentacyjne
c) użytki ekologiczne
d) zespoły przyrodniczo-krajobrazowe
Co to jest Park Narodowy wg Ustawy o Ochronie Środowiska z 2004r?
Park narodowy obejmuje obszar chroniony, wyróżniający się szczególnymi wartościami naukowymi, przyrodniczymi, społecznymi, kulturowymi i wychowawczymi, o powierzchni nie mniejszej niż 1.000 ha, na którym ochronie podlega całość przyrody oraz swoiste cechy krajobrazu.
Co to jest Park Krajobrazowy wg Ustawy o Ochronie Środowiska z 2004 r?
Park krajobrazowy jest obszarem chronionym ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe, a celem jego utworzenia jest zachowanie, popularyzacja i upowszechnianie tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.
Obszary Chronionego Krajobrazu obejmują?
Obszar chronionego krajobrazu jest terenem chronionym ze względu na: wyróżniające się krajobrazowo tereny o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe w szczególności ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z masową turystyką i wypoczynkiem, lub istniejące albo odtwarzane korytarze ekologiczne.

(…)

…, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt, i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.
Jakie znasz źródła ?paliw?(może energii) odnawialnych?
Woda, wiatr, słońce, energia geotermalna, biogaz - metan powstający przy beztlenowym rozkładzie org. Żywych
Które z paliw alternatywnych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz