Prawna ochrona przyrody w Polsce-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawna ochrona przyrody w Polsce-opracowanie - strona 1 Prawna ochrona przyrody w Polsce-opracowanie - strona 2 Prawna ochrona przyrody w Polsce-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

PRAWNA OCHRONA PRZYRODY W POLSCE
1. Wymień organy administracji w zakresie ochrony przyrody? Jakie jest miejsce dyrektora parku narodowego w systemie organów administracji w zakresie ochrony przyrody? Jak w systemie usytuowani są główny i wojewódzcy konserwatorzy przyrody? Organy:
- Minister właściwy do spraw środowiska, swoje zadania wykonuje przy pomocy Głównego Konserwatora Przyrody - wojewoda - swoje zadania wykonuje przy pomocy wojewódzkiego konserwatora przyrody
Dyrektor parku narodowego wykonuje zadania i kompetencje wojewody z zakresu ochrony przyrody na terenie parku narodowego. 2. Wymień organy opiniodawczo-doradcze w zakresie ochrony przyrody. Kim są ich członkowie, jakie są podstawowe zadania tych organów?
Organ opiniodawczo- doradczy ministra jest Państwowa Rada Ochrony Przyrody - składająca się z 30 przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji społecznych działających na rzecz przyrody. Do zadań należy: - ocena stanu przyrody i wykorzystania obszarów chronionych do celów naukowych
- opiniowanie projektów aktów prawnych dot. ochrony przyrody - przedstawianie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody - opiniowania programów badawczych w zakresie ochrony przyrody oraz popularyzowanie ochrony przyrody Organem opiniodawczo- doradczym wojewody jest wojewódzka komisja ochrony przyrody składająca się z 20 przedstawicieli nauki, praktyki, sejmiku wojewódzkiego oraz organizacji społecznych i gosp. Do zadań komisji należy: - ocena stanu i potrzeb przyrody - przygotowanie opinii i wniosków z zakresu ochrony przyrody - opiniowanie projektów i aktów prawa miejscowego z zakresu ochrony przyrody - opiniowanie projektów i inwestycji i programów wpływających na system obszarów chronionych, w tym regulacji rzek, melioracji bagien …. Ble ble ble ;p 3. Wymień prawne formy ochrony przyrody wyróżniając formy ochrony obszarowej i indywidualnej. Poddanie pod ochronę następuje poprzez: - tworzenie parków narodowych
- uznanie określonych obszarów za rezerwaty przyrody
- tworzenie parków krajobrazowych - wyznaczanie obszarów chronionego krajobrazu - wprowadzenie ochrony gatunkowej roślin i zwierząt
- wprowadzenie ochrony indywidualnej w drodze uznania za : - stanowiska dokumentacyjne - użytki ekologiczne
- zespoły przyrodniczo- krajobrazowe
- użytki ekologiczne - zespoły przyrodniczo- krajobrazowe
4. Co to jest krajowy system obszarów chronionych? Jakie formy ochrony przyrody tworzą ten system ?

(…)

…, badaniami naukowymi, dydaktyka, ochrona mienia parków. Zadania z zakresu ochrony mienia parku oraz zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody wykonują funkcjonariusze Straży Parku zaliczani do Służby Parków Narodowych. Straż Parku jest także uprawniona do nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu. Krajowy Zarząd Parków Narodowych koordynuje działalność parków narodowych…
… parkiem dyrektorowi. Pracownicy Służby Parków Narodowych - pomoc w zarządzaniu parkiem, ochrona przyrody, gospodarka rezerwatowa, badania naukowe, ochrona mienia. Przysługuje im darmowe umundurowania oraz mieszkanie. Służba Parków Krajobrazowych - w jej skład wchodzą funkcjonariusze Straży Parku- uprawnieni do ściągania i nakładania grzywien. 14. Co to jest obszar chronionego krajobrazu? Jaki jest cel…
… obszarach chronionych turystę obowiązują bardziej restrykcyjne ograniczenia niż w Lasach Państwowych? Na jakich obszarach są one najczęściej podobne jak w Lasach Państwowych? Restrykcyjne = Park narodowy, Rezerwat Park Krajobrazowy, Obszar Chronionego Krajobrazu ograniczenia podobne do tych panujących w Lasach Państwowych. 16. Na czym polega ochrona gatunkowa roślin i zwierząt? Jakie są jej cele? Wyjaśnij…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz