Ochrona przyrody - wykład 7

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona przyrody - wykład 7 - strona 1 Ochrona przyrody - wykład 7 - strona 2

Fragment notatki:


WYKŁAD VII Park Narodowy – obszar chroniony, wyróżniający się szczególnymi wartościami społecznymi,  kulturalnymi, przyrodniczymi, krajobrazowymi. Nie mniejszy niż 1000ha oraz walory krajobrazu.  Tworzy się w celu zachowania różnorodności biologicznej zasobów i tworów przyrody, zwierząt,  roślin, grzybów – i ich siedlisk. Udostępniony w celach turystycznych, naukowych, edukacyjnych,  rekreacyjnych i sportowych, w niepływający sposób na przyrodę. Park Narodowy ma otulinę, aby  wygasić wpływy działalności człowieka. Tworzony jest na mocy rozporządzenia Rady Ministrów.  Posiada administrację, bibliotekę, muzeum, pokoje dla naukowców prowadzących badania Rezerwat przyrody – w brzmieniu  Ustawy o ochronie przyrody  z 2004  r. „Obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym,  ekosystemy,    ostoje  i siedliska przyrodnicze, a także siedliska  roślin,  siedliska  zwierząt  i siedliska   grzybów  oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi   wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami  krajobrazowymi” Przedmiotem ochrony może być całość przyrody na terenie rezerwatu lub szczególne jej składniki: • fauna • flora • twory przyrody nieożywionej Cały rezerwat albo jego części mogą podlega ć ochronie ścisłej,  ochronie czynnej  lub  ochronie  krajobrazowej.  Ochrona ścisła polega na nieingerencji w naturalne procesy, ochrona czynna  dopuszcza wykonywanie zabiegów ochronnych (np. usunięcie drzew zacieniających stanowisko  cennego gatunku rośliny), a ochrona krajobrazowa polega na prowadzeniu gospodarki rolnej,  leśnej lub rybackiej w sposób uwzględniający potrzeby przedmiotu ochrony. Rezerwat ustanawiany jest na mocy zarządzenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska.  Likwidacja lub zmniejszenie rezerwatu jest możliwe wyłącznie w przypadku bezpowrotnej utraty  jego wartości przyrodniczych. Dla rezerwatu sporządza się na okres 20 lat tzw.  plan ochrony  –  dokument określający cele ochrony, zadania ochronne do wykonania oraz reguły udostępnienia  rezerwatu. Plan taki zatwierdza wojewoda po uzgodnieniu z Ministrem Środowiska. W  Polsce  jest  1407 rezerwatów (stan na dzień  31 grudnia  2008  r.). Rodzaje rezerwatów przyrody w Polsce : • rezerwat faunistyczny, • rezerwat florystyczny, • rezerwat leśny, • rezerwat krajobrazowy, • rezerwat torfowiskowy, • rezerwat łąkowy, • rezerwat wodny, • rezerwat przyrody nieożywionej, • rezerwat stepowy, • rezerwat słonoroślowy Park Krajobrazowy - w brzmieniu  ... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz