Ekologia i ochrona przyrody

note /search

Ochrona przyrody w różnych religiach-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekologia i ochrona przyrody
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1680

OCHRONA PRZYRODY - PRZEDMIOT, MOTYWY, HISTORIA I ZNACZENIE W RÓŻNYCH RELIGIACH 1. Wyjaśnij pojęcia: Ochrony przyrody, ochrona środowiska, ekologia, sozologia, ekolog(profesjonalny), ekologista, inżynieria środowiska, biologia ochrony przyrody (biologia konserwatorska). Ochrony przyrody: nauka, ide...

Biomy świata, krainy biogeograficzne-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekologia i ochrona przyrody
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1946

IX. Biom - duża jednostka ekologiczna, na którą składają się całe zespoły ekosystemów określonego obszaru geograficznego. Twór tai jest łatwym do rozpoznania regionem biologicznym o charakterystycznych cechach morfologicznych, wynikających z dominacji określonej

Bioróżnorodność-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekologia i ochrona przyrody
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3024

BIORÓŻNORODNOŚĆ 1. Co to jest bioróżnorodność? Bioróżnorodność - różnorodność biologiczna to sposób uzewnętrzniania się informacji genetycznej tkwiącej w zasobach genowych organizmów, inaczej to rozmaitość form i struktur żywej m...

Czynniki ograniczające rozmieszczenie organizmów-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekologia i ochrona przyrody
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1834

IV. Prawo minimum Liebiga - jedno z podstawowych praw ekologii klasycznej, mówiące, że czynnik, którego jest najmniej (jest w minimum) działa ograniczająco na organizm, bądź całą populację. Justus von Liebig prowadził swoje badania w drugiej połowie XIX w. na roślinach, u których zauważył, że wystar...

Dynamika ekosystemów-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekologia i ochrona przyrody
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1659

VIII. Sukcesja ekologiczna także sukcesja biocenoz lub po prostu sukcesja - jedna z najważniejszych form zmienności biocenoz w czasie. Prawidłowo sukcesja oznacza następstwo i bardzo dobrze oddaje istotę zjawiska. W odróżnieniu od cyklicznych flu...

Genetyka populacji-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekologia i ochrona przyrody
Pobrań: 98
Wyświetleń: 917

III. Mutacja nagła, utrzymująca się w czasie zmiana substancji dziedzicznej. Może ona polegać na zmianie liczby chromosomów, zmianie struktury chromosomu lub genu. M. jest wynikiem błędu w replikacji DNA. Rekombinacja genów: crossing-over - ...

Natura 2000 w Polsce-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekologia i ochrona przyrody
Pobrań: 21
Wyświetleń: 826

XIV. Organami administracji w zakresie ochrony przyrody są: Minister właściwy do spraw środowiska Minister właściwy do spraw środowiska wykonuje zadania naczelnego organu administracji państwowej w zakresie przyrody przy pomocy Głównego Konserwatora Przyrody. Wojewoda wykonuje zadania organu adminis...

Obszarowa ochrona przyrody w Polsce-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekologia i ochrona przyrody
Pobrań: 28
Wyświetleń: 882

OBSZAROWA OCHRONA PRZYRODY W POLSCE 1. Wyjaśnij znaczenie krajowego systemu obszarów chronionych dla ochrony przyrody. Koncepcja systemu obszarów chronionych jest nowoczesną koncepcją ochrony przyrody. Celem jest zagospodarowanie przestrzenne kraju, które pozwoli na zachowanie najcenniejszych zasob...

Ochrona organizmów w Polsce-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekologia i ochrona przyrody
Pobrań: 42
Wyświetleń: 756

OCHRONA ORGAZNIMÓW W POLSCE 1. Wyjaśnij na czym polega powszechna ochrona roślin ? Tu to nie wiem co napisać nie każdy walnie indywidualnie coś prosto z serducha :D 2. Na usunięcie jakich drzew i krzewów wymagane jest pozwolenie ? Kto je wydaje? W jakich przypadkach usuwanie drzew i krzewów jest w...

Ochrona przyrody w Unii Europejskiej-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekologia i ochrona przyrody
Pobrań: 49
Wyświetleń: 644

OCHRONA PRZYRODY W UNII EUROPEJSKIEJ 1. Wymień dyrektywy regulujące problemy ochrony przyrody w Unii Europejskiej. - dyrektywa ptasia - Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2.04.1979r. w sprawie ochrony dzikich ptaków - dyrektywa siedliskowa (habitatowa) - Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21.05.1992r....